KWARTIERSTAAT VAN JOHAN WOBBES

 GENERATIE IX
274
Klaas Pieters
275
Grietje Sjoeks Jongsma, dochter van Sjoek Clases en Wiske Eelkes, gedoopt Ee, 28.03.1745, overleden Surhústerfean, 11.02.1818. Grietje heeft een relatie 2) met onbekende man. Grietje huwde op 20.08.1775 te Surhústerfean met Goitzen Sjoerds, geboren Surhústerfean, [1735], veenarbeider, overleden aldaar, 08.1799.
Grietje Sjoeks Jongsma komt geregeld in aanraking met politie en justitie. Op 19 januari 1759, als zij ongeveer 13 jaar oud is, wordt ze veroordeeld wegens diefstal van doeken en luiers. Het vonnis luidt 14 dagen brood en water. In deze zaak legt o.a. Grietjes vader een verklaring af. Dit blijkt Sjoek Clases, 58 jaar, te zijn. (bron: RAF, Hof van Friesland, GG 166/19-1-1759 (criminele sententies)) Op 14 september 1768 dient de tweede zaak waarin Grietje de hoofdrol speelt. Het gaat over diefstal uit het huis waar Grietjes zuster, Aagtje Sjoeks, dienstmaagd is. In de stukken wordt vermeld dat Grietje ongeveer 30 weken voor deze zaak een onecht kind heeft gekregen. Ze verklaart dat het kind van Claas Pijters, van Ee, is. Het gaat hier om Claaske. Grietje wordt veroordeeld tot één jaar werken in het Landschapstucht- en werkhuis wegens 'hoererije' en het niet opvolgen van bevelen van het Hof. Ze wordt vrijgesproken van de diefstal, waarschijnlijk omdat ze het gestolene teruggegeven heeft. (bron: RAF, Hof van Friesland, II 28, folio 108/14-9-1768 (criminele sententies)) Op 21 september 1770 wordt Grietje veroordeeld tot 4 jaar Landschapstucht- en werkhuis. Na haar ontslag uit dit tuchthuis in 1769 is Grietje opnieuw zwanger geworden, nu van een onbekende man. Tot de geboorte van dit kind op 2 september 1770 ontkent Grietje zwanger te zijn. Nadat ze het kind in haar eentje ter wereld heeft gebracht, vindt een getuige haar met een dode baby op de grond. Het is dan de vraag of het kind dood geboren is, of dat Grietje het kind heeft vermoord of dat het door onachtzaamheid is overleden. De stukken bevatten o.a. een verklaring van de doktoren die sectie hebben verricht op de baby. Gedetailleerd wordt daarin beschreven hoe het lijkje tijdens de sectie is ontleed en welke beschadigingen men aantrof. De doktoren concluderen dat de baby tijdens of na de geboorte nog geademd heeft. Ze kunnen geen zekerheid geven over de doodsoorzaak. (bron: RAF, Hof van Friesland, II 28, folio 469/21-9-1770 (criminele sententies))
Grietje Sjoeks nam in 1811 de naam Jongsma aan.
Dochter van Grietje en Klaas Pieters:
1. Claaske Clases (Claaske Goitzens Jongsma), zie nr. 137.
Kinderen van Grietje Sjoeks Jongsma en Goitzen Sjoerds:
1. Sjoerd Goitzens Jongsma , geboren Surhústerfean, 08.06.1783, koopman, overleden Opende, 14.09.1842. Gehuwd op 21.05.1818 te Grootegast met Klara Oetzes Bosma, geboren Lutjegast, 12.02.1792, overleden Opende, 06.02.1868. Dochter van Oetze Cornelis Bosma en Hendrikje Hendriks. Kinderen: Gooitzen, Gooitzen, Ietse, Hendrikje, Grietje, Grietje, Oetze, Hendrik, Grietje. Sjoerd Goitzens Jongsma wordt vermeld in Gens Nostra 1950, blz. 75. In 1832 is Sjoerd Guitsens Jongsma, dagloner te Opende, eigenaar van een stuk bouwland (1) en heide (2), gelegen tussen het huidige Topweer en de Drachtsterweg, zie afbeelding. (www.hisgis.nl)

 
276
Klaas Jans, zoon van Jan Klaessen, geboren Marum, gedoopt aldaar, 10.05.1716. Gehuwd op 12.05.1743 te Nuis met
277
Janneke Jans, [dochter van Jan Itskes, gedoopt Marum, 30.06.1726.]
Uit dit huwelijk:
1. Eltjen Klazes, gedoopt Noordwijk, 13.02.1746.
2. Jan Klazes Lijnstra, zie nr. 138.
3. Ubel Klazes, gedoopt Noordwijk, 12.07.1750.
 
278
Zijet Jans, zoon van Jan Jansen en Femke Seijts, gedoopt Grootegast, 01.01.1702. Gehuwd op 15.05.1735 te Grootegast met
279
Anke Roelfs, bij huwelijk afkomstig van Doezum.
Uit dit huwelijk:
1. Femke Zijets, gedoopt Grootegast, 10.02.1737. Gehuwd op 18.09.1767 te Grootegast met Freerik Jannes, afkomstig van Nuis. Kinderen: Ziet (1767), Itje (1771), Itje (1773).
2. Jan Zijets, gedoopt Grootegast, 01.03.1739. Gehuwd met Pieterke Wessels. Kinderen: Ziet (1768-1790), Geertje (1770), Wessel (1778).
3. Roelf Zijets, gedoopt Grootegast, 11.03.1742.
4. Claaske Zijets, gedoopt Grootegast, 14.04.1743.
5. Jantje Zijets, zie nr. 139.
6. Roelf Zijets, gedoopt Grootegast, 27.05.1753.

280
Fokke Ages, zoon van Aage Fockes en Taetske Jans, gedoopt Droegeham, 30.08.1723, huisman en huurboer in de Westerein, overleden aldaar, 1785. Gehuwd 2) op 13.12.1750 met Janke Sijgers. Kinderen: Syger, Marten, Goitzen Fokkes Fokkinga, Taede. Gehuwd 3) op 04.03.1764 te Droegeham met Wytske Sybes, gedoopt Kooten, 21.09.1741, overleden Droegeham, 06.07.1815. Dochter van Sybe Reids en Trijntje Pieters. Kinderen: Trijntje, Teetske, Sybrigh, Sybe, Pyttje, Reid Fokkes van der Leij. Gehuwd 1) op 05.12.1745 te Droegeham met
281
Grietje Jochems, dochter van Jogchum Jans en Ybeltje Aesges, afkomstig van Rottefalle, overleden Droegeham, in de nacht van 22/23.03.1750, in het kraambed. Als deze gegevens juist zijn dan heeft Grietje een tweeling en een drieling gebaard.
Fokke Ages wordt in 1749 aangeslagen voor: 37-5-0. Hij is meijerboer te Drogeham. Zijn gezin bestaat uit 4 volwassenen en 3 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Achtkarspelen, fol. 71)
Focke Ages, 27 jier, boer to Droegeham. 144-29-4-1751 (Criminele sententies Achtkarspelen)

Uit dit huwelijk:
1. Age Fokkes, geb/ged. Droegeham, 11.10/04.12.1746, bij huwelijk afkomstig van Gaastmaburen nabij Heeg, overleden vóór 28.10.1804. Gehuwd op 08.04.1770 te Burgum met Hiltje Oebeles. Kinderen: Grietje Ages Fokkema, Tettje Ages Fokkema. Gehuwd op 12.09.1784 te Twizel met Romkje Alles, afkomstig van Kooten. Kinderen: Fokke, Alle Ages Fokkema. Gehuwd op 24.11.1794 te Burgum met Hylkje Wybes Dijkstra, afkomstig van Burgum. Kinderen: Rypke Ages Fokkema, Wybe Ages Fokkema, Antje Ages Fokkema, Wytske Ages Fokkema.
2. Iebeltje Fokkes, geb/ged. Droegeham, 04.1748/21.01.1753. Gehuwd op 29.11.1772 te Jistrum met Hendrik Tjeerds Poutsma, geboren Droegeham, bij huwelijk afkomstig van Jistrum, arbeider te Sumar, overleden Sumar, 17.01.1817. Zoon van Tjeerd Simons en Elske Hendriks. Kinderen: Tjeerd, Grytje, Elske, Focke, Tytske, Foke.
3. Jogchum Fokkes, geb/ged. Droegeham, 04.1748/21.01.1753.
4. Roel Fokkes Fokkinga, zie nr. 140.
5. Jan Fokkes, geb/ged. Droegeham, 23.03.1750/21.01.1753.
6. Teetske Fokkes, geb/ged. Droegeham, 23.03.1750/21.01.1753.

282
Jelke Meines, zoon van Meijne Aelses en Sibbeltje Halbes, geboren Harkema, gedoopt Droegeham, 29.10.1713, huisman te Harkema-Opein en kerkvoogd te Buweklooster, woonde tussen Hamster-Pein en Roodeschuur, overleden 'in landen' Harkema, 1800. Gehuwd 13.02.1752 te Droegeham met
283
Maaijke Pyters Nicolai, dochter van Pieter Atzes Nicolai en Andrieske Andries, gedoopt Droegeham, 12.10.1727, overl/begr. Harkema, 11/17.07.1755.
   
Jelke Meines wordt in 1749 aangeslagen voor: 62-9-0. Hij is een welgestelde boer te Harkema Opeinde. Zijn gezin bestaat uit 4 volwassenen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Achtkarspelen, fol. 56). Ds. Heringa schrijft in het kerkboek van Drogeham over Maaike: 'Zij was lidmaat van dese Gemeente en Godvresende, en is in den Gelove gestorven, nalatende een Dogter nog geen jaar oud en wort nevens haar man ook van alle de goede betereurd. Zij is bij de 28 jaren oud geworden, en bij de 13 jaren in de Genade'. (bron: Gen. Jierboek 2000, blz. 58). De klok van Buweklooster stamt volgens de inscriptie uit 1760 en bevat de volgende tekst: Den Weledelen Gestrengen Heer Aulus van Haersma / Grietman over Agtkarspelen / en mede Gedeputeerden Staet van Friesland / Jelke Meines als Kerkvoogt / Jodocus Heeringa Predicand / van Harkema-Opeynde. (bron: http://home.planet.nl/~famvanderberg/historie.htm)
Uit dit huwelijk:
1. Tetje Jelkes, geboren Harkema, 29.01.1753, gedoopt Droegeham, 25.02.1753.
2. Tetje Jelkes Nicolai, zie nr. 141.

284
Lammert Jans
285
Ankjen Harmens
 
286
Ebele Alles
287
Grietje Lammerts
 
Uit dit huwelijk:
1. Wiggele Ebeles Dijkstra, geboren Augustinusga, [1761], overleden Achtkarspelen, 04.04.1833. Gehuwd op 16.07.1797 te Marum met Joukje Aukes Dijk, afkomstig van Surhuzum. Kinderen: Grietje, Ebel.
2. Ybeltje Ybeles Dijkstra, zie nr. 143.

 
288
Hendrik Jurjens
289
Janke Cornelis
Hendrik Jurjens wordt in 1749 aangeslagen voor: 13-5-0. Hij is schipper te Oenkerk en 'wint de cost'. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen en 3 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Tietjerksteradeel, fol. 13)
Uit dit huwelijk:
1. Sybe Hendriks van Huizen, zie nr. 144.
2. Cornelis Hendriks, geboren Leiden, [1752], overleden St. Annaparochie, 15.09.1835. Gehuwd op 15.10.1775 te Aldtsjerk met Akke Pieters Scheltinga, geboren Holwerd, [1755], overleden Vrouwenparochie, 24.10.1834. Dochter van Pieter Scheltes en Wytske Harmens. Kinderen: Pieter, Pieter, Hendrik, Sybe.

290
Rinse Piers, zoon van Pier Tammes en Trijntje Rinses, gedoopt Lekkum, 01.01.1712. [Gehuwd 1) op 20.05.1736 te Wirdum met Lysbert Gerrits. Kinderen: Trijntje, Yke, Gerrit]. Gehuwd op 03.10.1745 te Lekkum met
291
(T)Eetske Sjoerds, afkomstig van Jelsum.
Rinse Piers wordt in 1749 aangeslagen voor: 11-19-0. Hij is arbeider te Lekkum. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen en 5 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Leeuwarderadeel, fol. 48)
Uit dit huwelijk:
1. Jelske Rinses, gedoopt Lekkum, 09.10.1746.
2. Frijke Rinses, zie nr. 145.
3. Sjoerdje Rinses, gedoopt Lekkum, 22.02.1750.
4. Sjoerdje Rinses, gedoopt Lekkum, 04.11.1753. Gehuwd op 27.05.1781 te Cornjum met Simen Daams, afkomstig van Jelsum. Kinderen: Rinse, Rinse, Antje.
5. Lysbert Rinses, gedoopt Lekkum, 18.09.1754.
6. Pierke Rinses, gedoopt Lekkum, 09.08.1761.

292
Pieter Sybes, afkomstig van Hallum. Gehuwd op 22.05.1735 te Rijperkerk met
293
Jetske Jans, afkomstig van Witmarsum.
 
Uit dit huwelijk:
1. IJtje Pieters, gedoopt Rijperkerk, 10.02.1736.
2. Jan Pieters, zie nr. 146.
 
294
Simon Popkes, zoon van Popke Symens en Hiltje Aukes, geboren [1722], overleden Oentsjerk, [kort na 1788]. Gehuwd 2) op 18.05.1788 te Oentsjerk met Ytje Pieters, afkomstig van Leeuwarden. Gehuwd 1) op 23.05.1742 te Oentsjerk met
295
Ynske Pieters, afkomstig van Aldtsjerk.
Symen Popkes wordt in 1749 aangeslagen voor: 25-14-0. Hij is veenbaas te Roodkerk en wordt als 'reedelijk' beschreven. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen en 3 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Dantumadeel, fol. 99)
11 februari 1777: Symen Popkes, veenbaas onder Oenkerk, oud 55 jaar, verklaart dat hij met Sjoerd Wytses, Jan Pytters en Pytter Aukes eigenaar is van de zogenaamde "Halbe Kooy", gelegen onder Rijperkerk, met bomen en "plantagie"; heeft gemerkt dat de beplanting "van tijd tot tijd merkelijk wierden geruïneert en afgekapt en gesneden". Aangever betrapte hedenmorgen vier personen, hem onbekend; deze zijn door de aangever met behulp van de dorprechter en anderen naar het Rechthuis te Bergum gebracht - verklaring van Jan Pytters, veenbaas te Oenkerk, ongeveer 39 jaar oud - idem van Pytter Aukes, veenbaas te Oenkerk, oud 36 jaar - verklaring van Jan Alles, oud 24 jaar, wonende te Zwaagwesteinde ("Kollumerzwaagwesteinde"), thans geconfineerd; hij had wilg nodig "tot het binden van handschrobbers" en is zich van geen kwaad bewust (tekent met x) - Folkert Wybes, wonende onder Kollumerzwaagwesteinde, oud 31 à 32 jaar, thans geconfineerd, verklaart hetzelfde (tekent met x) - Tjepke Jans, 16 jaar, wonende bij zijn vader Jan Tjepkes te Kollumerzwaagwesteinde, idem (tekent met merk O) - Willem Jans, 15 jaar, wonende te Kollumerzwaagwesteinde, idem (tekent met X) - (pag. 214) missive van het Hof van Friesland d.d. 12 feb. 1777, met opdracht om de arrestanten over te brengen naar het gedemolieerde blokhuis te Leeuwarden. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
Uit dit huwelijk:
1. Pietje Symens, gedoopt Oentsjerk, 29.09.1743, overleden Tietjerksteradeel, 19.11.1829. Gehuwd 1) op 01.03.1767 te Oentsjerk met Rein Gjolts. Gehuwd 2) op 23.04.1780 te Oentsjerk met Reiner Sijes, geboren Oentsjerk, 29.10.1725, overleden Oudkerk, 13.01.1799. Zoon van Sije Reiners en Grietje Hendriks.
2. Hiltje Simons, zie nr. 147.
3. Janke Symens, gedoopt Aldtsjerk, 10.08.1749, overleden Tietjerksteradeel, 28.05.1827. Gehuwd op 24.02.1765 te Oentsjerk met Pieter Aukes Veenstra. Kinderen: Symen, Antje, Auke, Popke, Sjoerd, Ynske.
4. Antje Symens, geb/ged. Oentsjerk, 12.1756/24.02.1760.
5. Popke Symens, geboren Oentsjerk, 09.1759.
6. Hinke Symens, gedoopt Oentsjerk, 25.05.1766, overleden aldaar, 30.03.1845. Gehuwd op 01.06.1783 te Oentsjerk met Hendrik IJsbrands van der Hoek, gedoopt Aldtsjerk, 01.05.1757, overleden Oentsjerk, 04.04.1828. Zoon van Ijsbrand Hendriks en Saakje Klazes. Kinderen: Saakje, Ynske, Ynske, Ynske, Antje, Antje, Ijsbrand, Symen, Klaas, Pieter.

 
296
Douwe Alderts, geboren [Kuikhorne] voor 1717, overleden voor 22.10.1787. Ondertrouw 30.11.1737 te Burgum met
297
Trijntje Lammerts, dochter van Lammert Keimpes en Hincke Jans, gedoopt Garijp, 11.12.1698.
 
Douwe Allerts wordt in 1749 aangeslagen voor: 11-13-0. Hij wordt omschreven als 'seer arm gesel' te Bergum. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen en 3 kinderen. (Tresoar: Quotisatisatie 1749, Tietjerksteradeel, fol. 40)
22 oktober 1787: Sijke Minnes, oud 24 jaar, vrouw van Johannes Jans, arbeider te Bergum, doet aangifte van diefstal van haar zilveren oorijzer; zij heeft hierover gistermiddag gesproken met de weduwe van Douwe Alderts, waar zij aangeefster kwam op spelden te kopen; verdenkt eigenlijk Antje Lammerts, de dochter van Lammert Douwes, die "niet zo'n beste naam heeft". (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
 
Uit dit huwelijk: (3 kinderen)

   
298   Douwe Willems, bij huwelijk afkomstig van Hardegarijp. Gehuwd 1) (ot 17.05.1727 te Bergum) met Minke Pieters, afkomstig van Bergum. Kind: Pieter. Gehuwd 2) op 04.06.1733 te Hardegarijp met
299   Antje Foockes, dochter van Fokke Jans en Hinke Geerts, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden.
   

Uit dit huwelijk:
1. Hinke Douwes, zie nr. 149.
2. Pytje Douwes, geboren [6].1736, gedoopt Bergum, 14.09.1738.
3. Neeltje Douwes, gedoopt Bergum, 14.09.1738.
4. Fokke Douwes, gedoopt Bergum, 30.08.1739.


 
300
Melle Dirks, geboren [1700]. Gehuwd op 25.05.1721 te Veenwouden met
301
Sytske Teunis, geboren Aldtsjerk, [1700].
   
Melle Dirks wordt in 1749 aangeslagen voor: 24-0-0. Hij is een welgestelde veenbaas te Veenwouden. Zijn gezin bestaat uit 3 volwassenen en 2 kinderen. (Tresoar: Quotisatisatie 1749, Dantumadeel, fol. 108)
(Verwijzing: http://www.hofsteegenealogy.com/heidinga.htm)
   
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Melles, gedoopt Veenwouden, 27.09.1722.
2. Grietje Melles, gedoopt Veenwouden, 08.02.1725. Gehuwd 1) op 11.05.1746 te Veenwouden met Lykle Jans, arbeider. Gehuwd 2) op 27.12.1774 te Veenwouden met Wierd Jochums, geboren [1720-1724], overleden na 1776. Zoon van Jochum Wierds en Grietje Andries.
3. Theunis Melles, gedoopt Veenwouden, 23.02.1727.
4. Itje Melles, gedoopt Veenwouden, 29.01.1730.
5. Jan Melles, gedoopt Veenwouden, 07.10.1731.
6. Tjebbe Melles, gedoopt Veenwouden, 26.10.1738, veenbaas te Veenwouden en Hardegarijp, overleden [1800]. Gehuwd op 02.02.1777 te Ternaard met Trijntje Willems Mellema, geboren Ternaard, 26.11.1740, overleden Hardegarijp, 13.05.1815. Kinderen: Melle, Sytske, Willem, Jantje.
7. Antje Melles, gedoopt Veenwouden, 15.10.1741.
8. Klaas Melles, zie nr. 150.

302
Sikke Gerbens, zoon van Gerben Pieters en Dieuke Sikkes, gedoopt Ryptsjerk, 08.02.1702, diaken, ouderling en boer aldaar, Gytsjerk, Oentsjerk, overleden na 1778. Gehuwd op 23.04.1730 te Ryptsjerk met
303
Nieske Johannes, dochter van Johannes Wilts en Jantje Jurjens Jelsma, geb/ged. Oentsjerk, 13/02/27.02.1707.
Sicke Gerbens wordt in 1749 aangeslagen voor: 46-7-0. Hij is boer te Giekerk en wordt omschreven als 'tamelijk reeuw en beslagh'. Zijn gezin bestaat uit 4 volwassenen en 4 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Tietjerksteradeel, fol. 19)
(verwijzing: http://home.hetnet.nl/~annovanderbij/pferwerda.html)
Uit dit huwelijk:
1. Gerben Sikkes, gedoopt Gytsjerk, 29.04.1731, boer te Oentsjerk, Gytsjerk, Sibrandahûs 1759, kastelein te Ljouwert 1780, overleden Tytsjerk, 20.11.1800. Gehuwd 1) op 26.01.1755 te Gytsjerk met Grietje Pieters, gedoopt Gytsjerk, 24.06.1735, overleden 1766-1775. Dochter van Pieter Gerbens en Eelkje Willems. Kinderen: o.a. Pieter Gerbens Sikkema, Sikke, Nieske, Douwe. Gehuwd 2) op 26.03.1775 te Deinum met Grietje van der Sluis, afkomstig van Leeuwarden.
2. Johannes Sikkes, gedoopt 05.03.1734, overleden [1734].
3. Johannes Sikkes, gedoopt 12.06.1735, overleden [1790]. Meester wagenmaker te Oentsjerk, vanaf 1774 boer te Gytsjerk. Gehuwd op 13.02.1763 te Oentsjerk met Aaltje Jaspers.
4. Dieuke Sikkes, gedoopt 25.12.1737, overleden Garyp, 14.04.1809. Gehuwd op 16.03.1760 te Readtsjerk met Aldert Geerts, gedoopt Aldtsjerk, 15.09.1731, overleden Garyp, 04.05.1809. Zoon van Geert Alderts en Trijntje Gosses.
5. Janke Sikkes, zie nr. 151.
6. Pieter Sikkes, gedoopt Gytsjerk, 21.01.1745.
7. Rinske Sikkes, gedoopt 25.12.1747.

304
Willem Aukes, zoon van Auke Pieters en Eelck Willems, gedoopt Oen-, Giekerk of Wijns, 20.03.1681, boer en ontvanger, woonde te Readtsjerk, overleden na 1748. Gehuwd op 08.05.1701 te Aldtsjerk of Readtsjerk met
305
Tietje Cornelis Sic(ca)ma, dochter van Cornelis Jans Sicma en Auck Douwes, gedoopt Readtsjerk, 18.04.1680, overleden na 1719 en vóór 1749.
Willem Aukes is in 1728 gebruiker van stem 3 te Roodkerk, eigenaar is Michael Onuphrius baron toe Schwartzenberg en Hohenlansberg (bron: Tresoar, Stemkohieren 1728). Tevens is hij in 1728 gebruiker van stem 10 en stem 11 te Roodkerk, eigenaar is Gelt Clases Reytsma (bron: Tresoar, Stemkohieren 1728). Willem Aukes heeft het gebruik van deze drie stemmen overgenomen van zijn schoonvader Cornelis Jans Sicma.
Willem Auckes wordt in 1749 aangeslagen voor: 4-17-0. Hij is oud boer te Roodkerk en heeft een gering vermogen. Hij is alleen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Dantumadeel, fol. 100).
Beroep: pachtboer Groot Siccama, ontvanger te Roodkerk. Is zoon van Auke Pieters, gegoed met stemrecht onder Giekerk. Zij woonden van 1706-1723 te Giekerk waar Willem voorkomt als ontvanger. In 1728 is hij meier op "Groot Siccama" en op "Klein Siccama". Hij verkoopt te Giekerk op 09-02-1733 "een heerlijke en deftige zathe lands, bestaande in een grote sterk huyzinge met volle stem en 5 graven op het kerkhof " en onder voorbehoud aan koper der 5 andere graven. Hun kinderen nemen de familienamen Sicma/Sikma aan van hun moeders familienaam (bron: http://home.zonnet.nl/karelvdwal/annasikma.htm).
Uit dit huwelijk: o.a.
1. Eelkje Willems, gedoopt Gytsjerk, 30.09.1703, overleden aldaar, 1771/1772. Gehuwd op 18.03.1725 te Gytsjerk met Pieter Gerbens, gedoopt Gytsjerk, 17.05.1696, boer en ontvanger aldaar, overleden aldaar, 1781/1782. Zoon van Gerben Gaatses en Maaike Ypts Meinsma. Kinderen: o.a. Grietje.
2. Cornelis Willems, zie nr. 152.

306
Jacob Annes, zoon van Anne Pyters en Minke Sybes, geboren voor 1706, veenbaas, overleden Oentsjerk, 1752/1758.
307
Antje Doeckes, dochter Doecke Jurjens en Symck Elinghs, gedoopt Oentsjerk, 25.05.1690, overleden aldaar, 1752.
 
Jacob Annes wordt in 1749 aangeslagen voor: 18-1-0. Hij is veenbaas te Oenkerk en 'bestaat wel'. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Tietjerksteradeel, fol. 14)
 
308
Aetse Dids, zoon van Did Eetses en Gebke Wybrens, gedoopt Hardegarijp, 12.02.1685, meijer (op stem 24) en boer woonde te Aldtsjerk, overleden 1751/1755. Gehuwd op 02.08.1711 te Aldtsjerk met
309
Gelske Jelckes, geboren voor 1695, overleden [1746].
 
In 1728 is Eetse Dids gebruiker van stem 15 te Oudkerk. De eigenaar is Juffr. Tjetske van Hiemstra. (Stemkohier 1728) Aetse Dids is in 1749 een welgestelde boer te Roodkerk en wordt aangeslagen voor 51-9-0. Zijn gezin bestaat uit 5 volwassenen. (Quotisatie 1749, Dantumadeel, folio 101)
 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Aetses, gedoopt Aldtsjerk, 02.08.1711, overleden aldaar voor 1713.
2. Jan Aetses, gedoopt Aldtsjerk, 26.02.1713, bakker, overleden voor 1755. Gehuwd (ot op 15.12.1748) te Drachten met Aaltje Poppes, geboren Drachten, 14.04.1715, overleden voor 1755. Dochter van Poppe Alles en Mary Oedses. Kinderen: Gerlske, Popke, Gerlske. Jan Eetses is in 1749 ‘backer’ te Zuiderdrachten en wordt aangeslagen voor 59-16-0. Zijn gezin bestaat uit 4 volwassenen en 2 kinderen. (Quotisatie 1749, Smallingerland folio 74)
3. Did Aetses, geboren [1715]. Gehuwd 04.04.1734 te Veenwouden met Tjitske Gerrits, afkomstig van Veenwouden, geboren [1715].
4. Aukjen Aetses, geboren [1720]. Gehuwd op 15.04.1742 te Tietjerk met Saake Gerbens, geboren [1717].
Saake Gerbens is in 1749 arbeider te Rijperkerk en ‘wint de cost’.  Hij wordt aangeslagen voor 11-13-0. Zijn gezin bestaat uit 3 volwassenen en 1 kind. (Quotisatie 1749, Tietjerksteradeel folio 23)
5. Gerben Aetses, zie nr. 154.

 
310
Johannes Meinerts, zoon van Meindert Jans en Fopk Sioerts, boer te Giekerk, overleden na 20.01.1727 en voor 09.09.1729.
311
Janke Gerrits, dochter van Gerrit Martens en Antie Gjalts, gedoopt Hardegarijp, 01.01.1696. Janke huwde 2) op 15.01.1730 met Klaas Pieters.
Het lijkt er op dat de vader Johannes Meinerts niet wilde dat zijn kinderen gedoopt werden omdat hij vermoedelijk doopsgezind was. Kort na zijn overlijden zijn alle kinderen op dezelfde datum gedoopt.
Uit dit huwelijk:
1. Fopkjen Johannes, geboren 1717, gedoopt Giekerk, 09.09.1729.
2. Saakjen Johannes, geboren 1719, gedoopt Giekerk, 09.09.1729. Gehuwd op 15.03.1739 te Oentsjerk met Luitjen Luitjens, afkomstig van Oentsjerk.
3. Trijntje Johannes, geboren 1721, gedoopt Giekerk, 09.09.1729.
4. Minke Johannes, geboren 1724, gedoopt Giekerk, 09.09.1729.
5. Johanna Johannes, zie nr. 155.
6. Johannes Johannes, gedoopt Giekerk, 09.09.1729.

312
Auke Hayes, zoon van Haye Aukes en Pijtie Reijners, gedoopt Oentsjerk, 10.04.1701. Gehuwd met
313
Aaltje Wybes, geboren voor 1719.
 
Auke Hayes is in 1728 gebruiker van stem 22 te Oenkerk, eigenaar is de pastorie van Oenkerk (bron: Tresoar, Stemkohieren 1728). Auke Hayes wordt in 1749 aangeslagen voor: 31-17-0. Hij is een sobere boer te Oenkerk. Zijn gezin bestaat uit 4 volwassenen en 3 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Tietjerksteradeel, fol. 16).
 
Uit dit huwelijk:
1. Haye Aukes, zie nr. 156.
 
314  
Jan Piebes, afkomstig van Oentsjerk. Gehuwd op 11.09.1740 te Oentsjerk met
315  
Maayke Rintjes, afkomstig van Oentsjerk. Huwde 2) op 23.11.1755 te Oen-/Giekerk/Wijns met Klaas Sipkes, afkomstig van Giekerk.
 
Jan Pybes wordt in 1749 aangeslagen voor: 43-3-0. Hij is een gemeen boer te Oenkerk en wordt beschreven als ‘goed reeuw en beslagh’. Zijn gezin bestaat uit 4 volwassenen en 2 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Tietjerksteradeel, fol. 13).
 

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Jans, gedoopt Oen-/Giekerk/Wijns, 10.12.1747.
2. Piebe Jans, gedoopt Oen-/Giekerk/Wijns, 10.12.1747.
3. Jiefke (Yfke) Jans, zie nr. 157.
4. Renske Jans, geboren Oen-/Giekerk/Wijns, c*18.12.1751, gedoopt Oen-/Giekerk/Wijns, 13.03.1757. *Opm.: Bij deze doop is Jan Piebes blijkbaar overleden, de moeder is hertrouwd met Klaas Sipkes voor de geboortedatum staat een ‘c’ dit betekent mogelijk circa.

 
320
Frans Simmes, zoon van Simme Heerkes en Rickste Jansens, gedoopt Doezum, 17.04.1670, woonde te Doezum/Grootegast. Gehuwd op 17.03.1695 te Doezum met
321
Eetske Jansen, afkomstig van Doezum.
Op 23.06.1715 na belijdenis Grotegast Frans Simmes op de Dijk. Op 09.04.1699 op belijdenis toegedaan Eetske Jansen huisvrouw van Frans Simmes van Grotegast. (menneglas.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Hijlcke Fransen, gedoopt Grootegast, 16.02.1696. Gehuwd op 11.02.1731 te Sebaldeburen met Jacob Jacobs, afkomstig van Sebaldeburen.
2. Jan Fransen, zie nr. 160.
3. Rixte Fransen, gedoopt Grootegast, 03.04.1701.
4. Focke [Joeke] Fransen, geboren Doezum, gedoopt Grootegast, 18.02.1703.
5. Boele Fransen, geboren Doezum, gedoopt Grootegast, 07.03.1706. Gehuwd op 15.06.1738 te Doezum met IJtje Hindriks, afkomstig van Doezum. Kinderen: Eeske, Hiltje.
6. Simme Fransen, geboren Doezum, gedoopt Grootegast, 06.12.1711.
7. Rixte Fransen, geboren Doezum, gedoopt Grootegast, 06.01.1715.

322
Claas Clasen, woonde te Noordwolde.
323
Jantjen Geerts
Uit dit huwelijk:
1. Geert Clasen, gedoopt Zuidwolde, 20.06.1694.
2. N.N. Clasen, gedoopt Noordwolde, ?.02.1697.
3. Geert Clasen, gedoopt Zuidwolde, 28.08.1701.
4. Cijtje Clasen, zie nr. 161.

324
Tonnis Jansen, zoon van Jan Gerlefs en Jantjen Tonnijs, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 25.07.1669. Gehuwd 2) op 20.03.1705 te Nie-/Oldekerk/Faan met Aafke Everts, afkomstig van Aduard. Gehuwd 1) op 14.10.1694 te Oldekerk met
325
Anje Tijmens, dochter van Tijmen Eemes en Eltjen Frerijks, geboren bij het meer, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 18.07.1675, overleden Niekerk, 21.05.1703.

Op ’15 mrt. 1696 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de vijvthiendemael van mij gedistribueert te Nijkerck, en de gemeijnte verrijckt met dese volgende nieuwe ledematen: Tonnis Jansen en Antjen Tijmens Echtlieden tot Nijkerck.’ Op 28.06.1705 wordt Aafke Everts, huisvrouw van Tonnis Jansen, lidmaat van de hervormde kerk te Nie-/Oldekerk/Faan. Zij komt met attestatie van Aduwerd. (menneglas.nl)

Uit dit huwelijk:
1. Jan Teunis, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 24.11.1695.
2. Tijmen Teunis, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 26.06.1698. Gehuwd op 19.08.1725 te Nie-/Oldekerk/Faan met Aaltjen Jans, afkomstig van Niekerk.
3. Gerlof Teunis, zie nr. 162.

 
332
Hector Frederick Nové (Hector Pauli), zoon van Paulus Nové, afkomstig van Pilsum (Ostfriesland), belijdenis Greetsiel, 20.12.1704, woonde te Groningen in Oosterstraat 1711, Veendam 1715-1724, Groningen in de Hofstraat 1732-1733, Kattenhage 1733, Prinsenhofstraat 1736, schoolmeester (het Groene weeshuis) en koopman (kooplieden- en kramersgilde 1709), begraven 06.05.1746. Gehuwd 1) op 06.05.1710 te Groningen (Nieuwe kerk) met Aeltien Garrebrandts Mestringh, gedoopt (Martini kerk) Groningen, 05.10.1679 (als één van een tweeling), lidmaat op belijdenis, december 1703, begraven Groningen, 27.07.1730. Dochter van Garbrant Cornelis (Mestring) en Diegjen Entinck. Kinderen: Paul, Catharina, Paul, Dea. Gehuwd 2) op 10.04.1731 te (Martinikerk) Groningen met
333
Maria Nanninga, dochter van Nanne Geerds Nanninga en Grietje Hugius, afkomstig van Rysum (Ostfriesland), overleden kort voor 13.03.1753. Getuige bij het huwelijk voor haar Luytenant Hindrik Wiardus Nanninga, als oom.
Hector en Maria verkopen een huis op eigen grond, gelegen ten noorden in de Hofstraat te Groningen. Zij verkopen het aan Jan Hendr. Hartken en Kunnegien Cornelis. Het huis ligt ten noorden van het hof van Piquer Holtscher, ten oosten van het huijs van Gem. Piquer, ten zuiden de Hofstraete en ten westen de Vaan. dr. Folkers wed. voor de som van 800 Car. guldens. (bron: GAG, Rechterlijke archieven 111 x 121 folio 224) Op 11 september 1722 wordt Hector genoemd als voormond samen met Israël Pesee als vader en Jacob Krook als voogden over vijf minderjarige kinderen van Israël Pesee en wijlen Gesien Mestringh. (bron: GAG, Rechterlijke archieven 111 x 100, folio 23). Hector Nove in de Oosterstraat heeft in 1710 'gegeven tot opbouw van Akercke', 0-12-0. (bron: Doornbos, W.G. en H.J.E. Hartog: Groninger Bronnen en Toegangen; Bewonerslijst van de stad Groningen 1710. Groningen 1995)
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Nové, geboren Hofstraat, gedoopt (Akerk) Groningen, 20.01.1732.
2. Paulus Novée, zie nr. 166.
3. Grietien Nové, geboren Prinsenhofstraat, gedoopt (Martinikerk) Groningen, 22.07.1736, overleden in het Burgerweeshuis en begraven Groningen, 26.05.1758.

334
Christiaen Jacobs (de Winter), afkomstig van Emden (Ostfriesland), barbier, woonde te Groningen in de kleine Raamstraat 1727, de Oude Jatstraat 1729, Kruijstraate 1731, Nieuwstad 1733-1735, Swaanestraat 1738, Muschengang 1739, Nieuwstad in Swantiesgank 1741. Gehuwd op 22.01.1727 te Groningen (A-kerk) met
335
Claartje Jans, afkomstig van Emden (Ostfriesland).
Christiaan Jacobs en Claartje Janssen worden genoemd in 'Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796' van E. Schut. Christiaan en Claartje zijn vermoedelijk tot het christendom bekeerde joden. Dit zou blijken uit een rekest van Christiaan Jacobs om in Groningen te mogen trouwen met de uit Emden afkomstige Claartje Janssen. Dit duidt er eveneens op dat hij waarschijnlijk ook uit Emden afkomstig is. (GAG OAG rekest d.d. 30.12.1726). Christiaen Jacobs in de Geltingestraat heeft in 1710 'gegeven tot opbouw van Akercke een gulden en 2 stuver'. (Doornbos, W.G. en H.J.E. Hartog: Groninger Bronnen en Toegangen; Bewonerslijst van de stad Groningen 1710. Groningen 1995).
Uit dit huwelijk:
1. Dorete Christiaens, geboren in de kleine Raamstraat Groningen, gedoopt Akerk, 05.02.1727.
2. Maurits Christiaens, geboren in de Oude Jatstraat Groningen, gedoopt Nieuwekerk, 05.04.1729.
3. Harmanna Christiaens, geboren in de Kruijsstraat Groningen, gedoopt Nieuwekerk, 15.03.1731.
4. Jacob Christiaens, geboren op de Nije Stadt Groningen, gedoopt Akerk, 08.03.1733.
5. Petronella Christiaens Winterswijk, zie nr. 167.
6. Berendina Christiaens, geboren in de Swaanestraat Groningen, gedoopt Nieuwekerk, 16.10.1738.
7. Jan Christiaens, geboren Muschengang Groningen, gedoopt Grotekerk, 26.06.1739.
8. Doorentie Christiaens de Winter (Winterwijk), geboren op de Nieuwstad in Swantiegank Groningen, gedoopt Nieuwekerk, 31.08.1741, overleden Groningen, 14.10.1831. Gehuwd op 14.08.1771 te Groningen met Hinderikus/Henrikus Pieters Schermeli/Schermelij/Schermels, geboren Groningen, [1747], woonde te Schuitendiep 1771, Boterdiep 1774, Leliestraat 1782-1784, overleden Groningen, 21.09.1827. Zoon van Johan Pieter Schermelee/Schermaker en Hilleghjen Bolte. Kinderen: Johanna (1771), Pieter (1774), Christiaan (1776), Hillegjen (1782), Christiaan (1784).

336
Hans Jans Baron, zoon van Jan Jans Baron 'de oude' en Antje Melles, afkomstig van Noorderdrachten, geboren 1722, [gedoopt op belijdenis Drachten, 27.03.1767], arbeider, overleden Noorderdrachten, 04.01.1807. Gehuwd op 10.02.1743 te Drachten met
337
Bontje Sints, dochter van Sint Jans en Antje Sioerds, afkomstig van Zuiderdrachten, gedoopt Drachten, 09.05.1725, belijdenis aldaar, 05.03.1762, arbeidster, overleden na 04.01.1807.
Hans Jans wordt in 1749 aangeslagen voor: 14-13-0. Hij is arbeider te Noorderdrachten. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen en 2 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Smallingerland, fol. 39). Hans Jans Baron overleed op 4 januari 1807, hij was gehuwd, 85 jaar en liet vier kinderen na.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hanses, geboren 28.06.1745, gedoopt Drachten, 18.07.1745, koopman, veenbaas en arbeider, overleden aldaar, 21.09.1807. Gehuwd 1) op 28.06.1772 te Drachten met Antje Jurjens van der Meulen, afkomstig van Noorderdrachten, geboren [1748], overleden aldaar, 17.11.1821. Dochter van Jurjen Durks en Klaaske Hendriks. Kinderen: Hans, Hans, Jurjen, Sint, Bontje.
2. Baukjen Hanses, gedoopt Drachten, 01.09.1748.
3. Sint Hanses, gedoopt Drachten, 15.11.1750.
4. Sint Hanses, geb/ged. Drachten, 27.05/24.06.1753, koopman, overleden (huisnr. 215) Drachten, 05.04.1818. Gehuwd op 28.09.1777 te Drachten met Froukjen Wybes Pool, geb/ged. Drachten, 10.10.1755/03.07.1767, overleden Noorderdrachten, 10.03.1817. Dochter van Wybe Jacobus Pool en Antje Jans de Haas.
5. Hendrik Hanses, gedoopt Drachten, 03.08.1755.
6. Hendrik Hanses Baron, zie nr. 168.
7. Baukjen Hanses, geb/ged. Drachten, 24.10/02.12.1764, overleden Noorderdrachten, 11.03.1810. Gehuwd op 28.12.1788 te Drachten met Himke Jeens Veltman, geboren Noorderdrachten, 29.04.1766, arbeider, overleden aldaar, 17.02.1845. Zoon van Jeen Hemkes en Geeske Roels. Kinderen: Bontje, Jeen, Hans, Bontje, Bontje, Jan.

338
Wybe Jacobus Pool, zoon van Jacobus Jeronimus Pool, geboren Drachten, [1722], boer te Drachtster Compagnie, overleden aldaar, 1788/1789. Gehuwd op 18.08.1748 te Drachten met
339
Antje Jans de Haas, dochter van Jan Hendricks de Haas en Froukje Jelkes, geboren Drachten, 29.12.1731, overleden Noorderdrachten, 1798/1799.
Wybe Jacobus wordt in 1749 aangeslagen voor 23-14-0. Hij is boer te Noorderdrachten. Zijn gezin bestaat uit 3 volwassenen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Smallingerland, fol. 38).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Wybes Pool, geboren Noorderdrachten, 23.05.1750, gedoopt Drachten, 09.11.1788, boer, overleden Drachtster Kompenije, 01.03.1820. Gehuwd op 09.03.1775 te Drachten met Antje Popkes (van der Vlugt), geboren Noorderdrachten, 17.04.1746, overleden aldaar, 01.05.1817. Dochter van Popke Harmens en Tryntje Jans. Kinderen: Tryntje, Wiebe, Antje.
In 1811 neemt Jan Wiebes te Noorderdrachten 142 de familienaam Pool aan. Ook voor zijn kinderen: Wiebe (29), Antje (27). En voor zijn kindskinderen: van zijn dochter Trijntje, overleden en haar man Melle Minderts; Jan (11), Liefke (8), Antje (4), Jacobus (2), Mindert (7). (Tresoar: Mairie Drachten, deel 1, fol. 101v). Ook Melle Minderts doet het nog eens en voor zijn kinderen: Jan (11), Liefke (8), Mindert (7), Antje (4), Jakobus (2). (Tresoar: Mairie Drachten, deel 1, fol. 114).
2. Aukjen Wybes, geboren Drachten, 03.03.1753, overleden Surhústerfean tussen 1789 en 1792. Gehuwd op 20.08.1780 te Surhuisterveen met Tjerk Wybrens Poppinga, geboren Surhuisterveen, 29.10.1743, bakker, overleden aldaar na 18.09.1812.
3. Froukjen Wybes, geb/ged. Drachten, 10.10.1755/03.07.1767, overleden Noorderdrachten, 10.03.1817. Gehuwd op 28.09.1777 met Sint Hanzes Baron, geb/ged. Drachten, 27.05/24.06.1753, koopman, overleden (huisnr. 215) Drachten, 05.04.1818.
4. Lutske Wijbes Pool, zie nr. 169.
5. Jacobus Wiebes Pool, geb/ged. Drachten, 12.03.1761/03.07.1767, overleden aldaar voor 1806. Gehuwd op 14.05.1786 te Drachten met Sjoukje Jans, gedoopt Drachten, 09.03.1760, overleden aldaar, 14.06.1824. Dochter van Jan Hendriks en Trijntje Kornelis. Kinderen: Wiebe, Jan, Antje, Hendrik. In 1811 neemt de weduwe van Jacobus Wiebes, Sjoukjen Jans te Noorderdrachten 222 de familienaam Pool aan voor haar kinderen: Wiebe (22), Jan (19), Antje (16), Hendrik (7). (Tresoar: Mairie Drachten, deel 1, fol. 129).
Zoon Wiebe is loteling lichting 1809 mairie Drachten lot nr. 30; moet zich 25.10.1811 voor actieve dienst melden op het Tournooiveld te Leeuwarden; wordt niet aangenomen en moet vervolgens 10.04.1812 voor de Raad van Recrutering te Leeuwarden verschijnen; wordt afgedankt en moet door een andere loteling worden vervangen; bij aanneming familienaam 22 jaar. (Tresoar toegang 8/4025 nr. 80 1/3; 8/4466 nr. 749; OA Smallingerland (mairie Drachten), Register lotelingen lichting1809 en 463/464)
6. Geeske Wijbes Pool, geb/ged. Drachten, 16.02.1764/03.07.1767, overleden Noorderdrachten tussen 1796 en 1816. Gehuwd voor de kerk op 28.09.1788 te Drachten met Lammert Gerrits Visser, gedoopt Drachten, 11.06.1758, arbeider en opzichter in de veenderij, overleden Steggerda, 30.10.1836. Zoon van Gerrit Lykeles en Antje Douwes. Kinderen: Antje, Gerrit, Aafke, Wijbe.
7. Hendrik Wybes, geb/ged. Drachten, 08.01/03.07.1767.
8. Pieter Wybes, gedoopt Drachten, 16.06.1771.
9. Trijntje Wybes, geboren Noorderdrachten, 27.10.1773, gedoopt Drachten, 28.11.1773, overleden 09.01.1809. Gehuwd op 18.01.1795 te Drachten met Douwe Jans, geboren Noorderdrachten [1772], arbeider, overleden aldaar 1800 of 1801. Zoon van Johannes Hüdoff en Sijke Sjoerds.

340
Jan Jelles, zoon van Jelle Jans, geboren Terwispel, [1716], overleden [1802]. Gehuwd [1744] met
341
Antje Lieuwes, dochter van Lieuwe Jelkes en Aath Hendriks, geboren Lippenhuizen, [1725], overleden Beets, 05.09.1811.
Jan Jelles wordt in 1749 aangeslagen voor: 39-11-0. Hij is boer te Terwispel. Zijn gezin bestaat uit 4 volwassenen en 2 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Opsterland, fol. 100)
Uit dit huwelijk:
1. Lieuwe Jans van der Bij, geboren Terwispel, [1745], overleden Beetsterzwaag, 07.10.1820.
2. Froukjen Jans, geboren Terwispel, 27.11.1747, overleden Kortezwaag, 24.08.1815. Gehuwd op 22.05.1774 te Beetsterzwaag met Gerrit Hinckes Docter, overleden Kortezwaag, 11.03.1828. Zoon van Nincke Geerts en Geeske Jans.
3. Jelle Jans (Mulder), overleden Ureterp, 13.02.1833. Gehuwd op 14.12.1777 te Beetsterzwaag met Wimke Sjoerds, geboren Beetsterzwaag, 08.04.1753, overleden Ureterp, 02.05.1830. Dochter van Sjoerd Teijes en Elisabeth Hayes.
4. Athe Jans Jellema, geboren Terwispel, 10.05.1752, overleden Beetsterzwaag, 22.10.1817.
5. Wietze Jans Welling, zie nr. 170.
6. Hendrik Jans Jellema, geboren Terwispel, 1755, overleden Olterterp, 09.11.1838. Gehuwd 1) op 11.01.1784 te Drachten met Trijntje Jans, overleden Ureterp, 08.1798. Gehuwd 2) op 20.07.1800 te Beetsterzwaag met Wytske Tsjibbes, geboren Lippenhuizen, 06.03.1763, overleden Olterterp, 27.01.1833. Dochter van Tsjibbe Sijtses en Grietje Thomas.
7. Lutske Jans, geboren Beets, 28.09.1758, overleden Gorredijk, 13.01.1829. Gehuwd op 30.05.1779 te Gorredijk met Egbert Jans Gorter, overleden 04.10.1813. Zoon van Jan Ubles en Aaltje Fokkes.
8. Tjeerd Jans Brantsma, geboren Beets, 21.08.17??, overleden Wijnjeterp, 29.04.1814. Gehuwd met Trijntje Jans, van Wijnjeterp.
9. Lieuwkjen Jans, geboren Beets, 05.03.1764, overleden Gorredijk, 02.05.1841. Gehuwd 1) op 30.05.1790 te Gorredijk met Joucke Jans (Dijkstra), overleden Gorredijk, 1788. Zoon van Jan Ubles en Aaltje Fokkes. Gehuwd 2) met Tjietze Jans de Jong, overleden Gorredijk, 07.05.1828. Zoon van Jan Ernstes en Korneliske Alberts.
10. Trintje Jans, geboren Beets, 12.12.1765.
11. Jeen Jans Mulder, geboren Beets, 07.11.1767, overleden Ureterp, 10.02.1845. Gehuwd 1) op 08.06.1794 te Beetsterzwaag met Jeltje Ansckes. Dochter van Anscke Sipkes en Wytske Aates. Gehuwd 2) op 23.10.1808 te Ureterp met Wijke Douwes, geboren Siegerswoude, [1753], overleden Ureterp, 24.01.1827. Dochter van Douwe Sijtses en Gaaitske Kornelis.
12. Sjoukjen Jans, geboren Beetsterzwaag, 19.03.1770, overleden aldaar, 31.07.1846. Gehuwd op 31.01.1796 te Beetsterzwaag met Molle Douwes Duursma, geboren Siegerswoude, [1767], overleden Beetsterzwaag, 21.09.1829. Zoon van Douwe Sytses en Gaaitske Egberts.
13. Wiebe Jans, geboren Beets, 18.10.1772.

342
Hattum Gjalts, zoon van Gialt Folckerts en Oetske Hattums, gedoopt Aldegea, 16.12.1724, huisman en boer op stem 2 en 3 woonde op ''t Uiteinde' (nr. 14) te Aldegea, overleden aldaar, 16.10.1811. Gehuwd (1e procl. op 17.05.1747 te Aldegea) met
343
Frytzen Douwes, dochter van Douwe Alberts en Aafke Wiemers, afkomstig van Suameer, overleden Aldegea, 1803.
Hattum Gjalts wordt in 1749 aangeslagen voor: 17-9-0. Hij is arbeider te Oudega. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Smallingerland, fol. 7).
   
Uit dit huwelijk: o.a.
1. Albert Hattums, gedoopt Aldegea, 17.05.1750.
2. Gjalt Hattums, gedoopt Aldegea, 13.02.1752.
3. Douwe Hattums, gedoopt Aldegea, 01.04.1754.
4. Oetske Hattums Hoekstra, gedoopt Aldegea, 13.04.1756, overleden aldaar, 16.12.1808. Gehuwd voor de kerk op 20.03.1777 te Aldegea met Sybe Willems Nieuwdam (Nijdam), geboren Vleerbosch, 25.12.1751, gedoopt Aldegea, 26.04.1789, boer, overleden aldaar, 04.10.1825. Zoon van Willem Jelmers en Gerbrich Sybes Nijdam. Kinderen: Willem, Hattum, Frietzen, Frietzen, Hattum, Gebke, Reindert. Sybe huwde 2) op 01.09.1809 te Aldegea met Tjitske Rinderts Kooistra, geboren Aldegea, 09.12.1770, overleden aldaar, 11.08.1846.
Sybe werd "op belijdenis" gedoopt, twaalf jaar na zijn huwelijk op 37 jarige leeftijd.
Sybe zijn naam werd in 1811 door de ambtenaar van de burgelijke stand in Oudega ingeschreven als Nieuwdam. Hij was boer op plaats 36 en 39 te Oudega, welke 66 p.m. groot was. - Op 14.4.1783 waren Sybe Willems en Oetske Hattums 500 gulden schuldig aan Wytske Riemers, weduwe van Rienk Karstens (Smallingerland X.17, fol.311). In hetzelfde jaar waren zij ook 600 gulden schuldig aan Hattum Gjalts en Frietzen Douwes (Smallingerland X.17, 335).

5. Aafke Hattums Hoekstra of de Boer, zie nr. 171.
6. Gjalt Hattums de Boer, gedoopt Aldegea, 01.02.1761, huisman op nr. 32 te Opeinde 1811, overleden Smallingerland, 07.12.1831. Gehuwd op 13.05.1792 te Opeinde met Trijntje Bookes, van Nijega.
7. Wymer Hattums Hoekstra, gedoopt Aldegea, 01.07.1764, huisman en boer op stem 2 en 3 'Uiteinde' nr. 15 te Aldegea 1811, overleden Aldegea, 01.12.1832. Gehuwd 1) op 01.06.1783 te Aldegea met Martzen Linzes Dijkstra, geboren Garijp, 1758, overleden Aldegea, 07.11.1818. Gehuwd 2) op 27.05.1820 te Drachten met Boukje Roels Westra, (weduwe van Jacob Teunis de Haan, overleden Aldegea, 04.05.1817) geboren Nijega, 1766, overleden Smallingerland, 19.05.1852. Dochter van Roel Hinnes en Sjoukjen Tjeerds. Het hiernaast getoonde wapen mag gevoerd worden door het nageslacht van Wymer en Martzen (bron: Gen. Jierboek 1996, blz. 195). In 1811 neemt Wiemer Hattums te Oudega 14 de familienaam Hoekstra aan. Ook voor zijn kinderen: Frytzen (26), Antje (22), Froukjen (19), Linze (17), Aafke (14), Hattum (12). En voor zijn kindskinderen: van Frytzen; Jitske (5), Mindert (2). (Tresoar: Mairie Oudega, fol. 75v).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344
Gerrit Lykles de Haan, zoon van Lykle Egberts de Haan en Riemkjen Gerrits, geboren Doezum, gedoopt Grootegast/Doezum, 26.03.1717, schoenmaker en veenbaas, overleden Noorderdrachten, 1781/1782. Gehuwd vóór 1742 met
345
Antje Douwes, dochter van Douwe Tjisses en Antje Lammerts, geboren Noorderdrachten, [1714/1719], overleden 1789/1790.
Gerryt Lyckles wordt in 1749 aangeslagen voor: 27-4-0. Hij is een 'cleyne veenbaes' te Noorderdrachten. Zijn gezin bestaat uit 3 volwassenen en 3 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Smallingerland, fol. 40).
 Uit dit huwelijk:
1. Rimkjen Gerrits, gedoopt Drachten, 11.02.1742.
2. Lijkle Gerrits, gedoopt Drachten, 05.07.1744.
3. Aafke Gerrits, gedoopt Drachten, 04.12.1746.
4. Douwe Gerrits, gedoopt Drachten, 25.01.1750.
5. Foppe Gerrits de Haan, zie nr. 172.
6. Antje Gerrits, gedoopt Drachten, 02.02.1755.
7. Lammert Gerrits Visser, gedoopt Drachten, 11.06.1758, arbeider en opzichter in de veenderij, overleden Steggerda, 30.10.1836. Gehuwd voor de kerk op 28.09.1788 te Drachten met Geeske Wijbes Pool, geb/ged. Drachten, 16.02.1764/03.07.1767, overleden Noorderdrachten tussen 1796 en 1816. Dochter van Wijbe Jacobus Pool en Antje Jans de Haas. Kinderen: Antje, Gerrit, Aafke, Wijbe. Op 13.02.1812 neemt Lammert Gerrits de familienaam Visser aan. Ook voor zijn kinderen: Antje (22) te Wolvega,  Gerret (20), Aafke (18), Wiebe (15) bij hem inwonende. Lammert ondertekende de akte met Lammet g fisser. (Naamsaanneming Drachten, deel 2, folio 4)
(Verwijzing: http://home.wanadoo.nl/dickvos/id18.htm)

346
Berend Alberts, zoon van Albert Berends en Lutgertje, geboren Duurswoude/Wijnjewoude voor 29.03.1728. Gehuwd op 26.01.1755 te Beetsterzwaag met
347
Fettje Davids, dochter van David Broers en Hiltje Eises, geboren Beets, voor 16.07.1730.
 
Uit dit huwelijk:
1. Albert Berends Hofman, geboren Ureterp, voor 28.12.1757, overleden Beetsterzwaag, 29.02.1840. Gehuwd op 21.11.1784 te Beetsterzwaag met Vroukjen Baukes Planting, geboren Beetsterzwaag, voor 09.11.1759, overleden aldaar, 19.02.1831. Dochter van Bauke Rinzes Planting en Antje Jelles. Kinderen: Berend, Bauke, Jelle, Harmen, Antje, Fetje, Fettje, Hiltje, Rinze, Marijke. Op 19.12.1811 neemt Albert Beerends te Beetsterzwaag de familienaam Hofman aan. Ook voor zijn kinderen: Berend (26) te Zuiderdrachten, Bauke (24) te Opeinde, Harmen (21) te Zuiderdrachten, Rinse (10), Antje (19), Fedtje (14), Hiltje (13), Maria (7) allen wonende te Beetsterzwaag. Ook een kleinzoon Albert (10 weken) , zoon van Berend te Zuiderdrachten. Albert ondertekende de akte met Albert Berents Hofman. (Naamsaanneming Beetsterzwaag, folio 18)
(Verwijzing: http://www.gamber.net/hemminga/ahnentaf.htm)
2. Lutske Berends Hofman, zie nr. 173.
3. Boukje Berends, gedoopt Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen, 08.05.1763.
4. Aaltje Berends, gedoopt Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen, 08.12.1765, overleden 31.03.1766.
5. Aaltje Berends, gedoopt Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen, 26.04.1767.
6. David Berends Hofman, geboren Duurswoude, 24.10.1769, gedoopt Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen, 03.12.1769, overleden Opsterland, 05.06.1840. Gehuwd 1) op 31.05.1795 te Wijnjeterp met Corneliske Hendriks, afkomstig van Duurswoude. Kinderen: Hendrik, Berend, Teye, Tedtje. Gehuwd 2) op 20.05.1810 te Wijnjeterp met Wytske Abeles (Ebeles) Posthumus, afkomstig van Duurswoude. Kinderen: Ebele (1811), Froukjen, Hiltje, Hiltje. Op 25.02.1812 neemt David Beerends te Duurswoude de familienaam Hofman aan. Ook voor zijn kinderen: Hendrik (16) te Siegerswoude, Berend (14) te Duurswoude, Teye (9) te Duurswoude, Tedtje (7) te Beetsterzwaag. David ondertekende de akte met een kruisje. (Tresoar: Mairie Ureterp, fol. 64)
7. Harmke Berends Hofman (alias Drent), geboren Duurswoude, 05.04.1772, gedoopt Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen, 17.05.1772, overleden Ureterp, 12.09.1851. Gehuwd op 20.05.1798 te Ureterp met Engbert Siebes de Jong, geboren Ureterp, 04.02.1758, overleden aldaar, 24.08.1828. Zoon van Siebe Gooitsens en Lokke Engberts. Engberet huwde 1) op 21.05.1786 te Ureterp met Antje Rinses, geb/ged. Siegerswoude, 24.12.1766/26.04.1768, overleden Ureterp, voor 20.05.1798. Dochter van Rinse Eesges en Fokjen Bonnes. (Verwijzing: http://home.hetnet.nl/~famzijlstra/lokkeeng.htm)

348
Hendrik Halbes Putting, zoon van Halbe Halbes en Antje Gosses, doopsgezind, geboren Oldeboorn, [1724], overleden aldaar, 30.06.1812. Gehuwd 2) op 24.11.1765 te Oldeboorn met Trijntje Wijtzes (Jansen Wytzes). Gehuwd 1) op 18.01.1756 te Oldeboorn met
349
Rigt Bouwes, overleden vóór 1765.
 
In 1811 neemt Hendrik Halbes te Oldeboorn de familienaam Putting aan. Ook voor zijn kinderen: Wijtze (44) te Groningen, Jacob (40) te Nieuwehorne, Luitzen (38), Gosse (36), Aukje (47) alle 3 te Oldeboorn. Voor zijn kindskinderen: van zoon Wijtze; Hendrik (14), Jantje (18); voor zoon Jacob; Geeske (12), Jantje (10), Hendrik (5), Jacobje (1); van zoon Gosse; Jantje (3). (Tresoar: Mairie Oldeboorn, fol. 22).
 

Uit het eerste huwelijk:
1. Halbe Hendriks, zie nr. 174.
2. Aukje (Antje) Hendriks Putting, geboren [1764], ongehuwd overleden Utingeradeel, 23.10.1826. Kind: Trijntje Gosses Putting (1793).
Uit het tweede huwelijk:
3. Wijtze Hendriks Putting, woonde te Groningen 1811. Gehuwd. Kinderen: Jantje, Hendrik.
4. Jacob Hendriks Putting, woonde te Nieuwehorne 1811. Gehuwd. Kinderen: Geeske, Jantje, Hendrik, Jacobje.
5. Luitzen Hendriks Putting, geboren [1773], ongehuwd overleden Utingeadeel, 13.08.1840.
6. Gosse Hendriks Putting, geboren [1775], overleden Utingeradeel, 28.08.1825. Gehuwd met Joukjen Hanzes van der Schaaf, overleden vóór 1825. Kinderen: Jantje (1809), Fokjen (1813).

 
352
Willem Thomas, zoon van Thomas Jacobs en Aeltien Willems, gedoopt Eppenhuizen, 08.10.1699, overleden voor 1744. Gehuwd voor de kerk op 01.05.1729 te Bedum met 
353
Gepke Pieters, geboren Oosterwijtwerd, [1703]. Gehuwd 2) met Willem Ebels, gedoopt Bedum, 19.12.1723, overleden na 1797. Hij hertrouwd (p. 05.10.1744 te Bedum) met Trientje Sijms, weduwe van Tobias Peters.
 Uit dit huwelijk:
1. Aeltijn Willems, gedoopt Bedum, 19.02.1730.
2. Pieter Willems, zie nr. 176.
3. Trijnje Willems, gedoopt Bedum, 28.02.1734, overleden voor 20.09.1744.
4. Eltien Willems, gedoopt Bedum, 02.03.1736.
5. Thooms Willems, gedoopt Bedum, 11.04.1739.

354
Thomas Dercks, zoon van Derck Jans en Imke Thomas, gedoopt Westeremden, 05.03.1705. Gehuwd voor de kerk op 18.04.1740 te Westeremden met 
355
Ebeltje Jans, dochter van Jan Horn, afkomstig van Stedum. Ebeltje huwde 1) op 17.05.1733 te Stedum met Jan Berents, afkomstig van Engerhafe (Ostfriesland). Kind: zoon.
 Uit dit huwelijk:
1. Imke Thomas, zie nr. 177.
2. Greetjen Thomas, gedoopt Westeremden, 09.02.1744, overleden voor 11.06.1747.
3. Geertje Thomas, gedoopt Westeremden, 11.06.1747.

356
Roelef Ewolts, zoon van Ewolt Ouwes en Hijcke Freriks, gedoopt Zuidwolde, 17.03.1713. Gehuwd 1) op 08.11.1732 te Noordwolde met Berendje Jans, van Zuidwolde, gedoopt 16.06.1708. Kind: dochter. Gehuwd 2) voor de kerk op 15.05.1737 te Zuidwolde met
357 
Pieterke Jans, geboren Ten Boer, [1720]
 Uit dit huwelijk:
1. Grietie Roelefs, gedoopt Zuidwolde, 13.04.1738.
2. Jan Roelefs, gedoopt Zuidwolde, 27.09.1739.
3. Mertje Roelefs, gedoopt Zuidwolde, 07.01.1742, overleden voor 20.01.1743.
4. Mertje Roelefs, gedoopt Zuidwolde, 20.01.1743.
5. Ewolt Roelefs, gedoopt Zuidwolde, 29.11.1744, overleden voor 13.04.1755.
6. Berent Roelefs, gedoopt Zuidwolde, 16.04.1747.
7. Antje Roelefs, gedoopt Zuidwolde, 12.10.1749.
8. Peter Roelefs, gedoopt Zuidwolde, 17.09.1752.
9. Ewold Roelefs, zie nr. 178.

358
Kier Hindriks, zoon van Hindrik Eertwijns en Geesjen Kiers, gedoopt Nieuwe Pekela, 04.11.1714, schipper, begraven aldaar, 17.09.17[7][9]9. Gehuwd voor de kerk op 28.03.1745 te Nieuwe Pekela met
359
Grietje Jans (Koster), dochter van Jan Jans Koster en Jantje Jans Kappen, geboren [1721], overleden na 28.01.1780.
 Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Kiers, geboren [1746], overleden voor 19.12.1777. [Gehuwd in 1773 te Nieuwe Pekela met Aaltje Berends, gedoopt Nieuwe Pekela, 25.12.1730, overleden aldaar, 26.10.1802. Dochter van Berent Meilofs en Lutgert Hindriks.]
2. Jantje Kiers, gedoopt Nieuwe Pekela, 17.09.1747, begraven aldaar, 10.05.1748.
3. Jan Kiers, gedoopt Nieuwe Pekela, 08.10.1748, overleden aldaar na 10.02.1773. Gehuwd op 03.01.1777 te Nieuwe Pekela met Wietske Wietses, geboren Nieuwe Pekela, 19.09.1758. Dochter van Wietse Roelfs en Geessijn Berents. Kinderen: Grietje Jans Kiers, Wijtze Jans Hagendoorn, Kier Jans Hagendoorn, Jan Jans Kiers, Geessien Jans Kiers, Berend Jans Kiers, Geessien Jans Kiers.
4. Geessien Kiers, zie nr. 179.
5. Jantje Kiers, gedoopt Nieuwe Pekela, 19.03.1752, begraven aldaar, 1757.
6. Jacobtien Kiers, geb/ged. Nieuwe Pekela, 08/09.06.1754, overleden aldaar, 13.04.1829. Gehuwd 1) op 02.01.1785 te Nieuwe Pekela met Hendrik Bartels, gedoopt Groningen. Zoon van Bartelt Hindriks en Gepke Jurjens. Kind: Grietje. Gehuwd 2) met Jan Hendriks Zijlstra.
7. Claas Kiers, geboren Nieuwe Pekela, 04.01.1756.
8. Jantje Kiers, geboren Nieuwe Pekela, 23.05.1762, overleden Groningen, 17.12.1838. Gehuwd op 24.12.1786 te Nieuwe Pekela met Pieter Alberts, schipper, geboren Groningen, overleden vóór 17.12.1838. Kinderen: Kier, Hindrik Pieters Alberts, Jan Pieters Alberts.
9. Claasjen Kiers, geboren Nieuwe Pekela, 09.12.1764, overleden Groningen, 07.02.1815. Gehuwd met Jannes Alberts, schipper. Kinderen: Antje, Grietje.

364
Gerrit Egberts, zoon van Egbert Wobbes, geboren [1699], landbouwer, begraven Niebert, 25.03.1779. Gehuwd voor de kerk op 15.06.1727 te Niebert met
365
Siewke Lucas, dochter van Lueke Eisses, geboren 1705, begraven Niebert, 20.12.1757.
In 1775 en 1779 verkopen de dan nog levende kinderen een gedeelte van de boerenbehuizing en landerijen te Niebert en een behuizing met schuur. (GA, RA Vred. c-01-05-1779)
 Uit dit huwelijk:
1. Jantje Gerrits, gedoopt Niebert, 25.04.1728, overleden voor 01.05.1779. Gehuwd voor de kerk op 11.05.1754 te Midwolde met Aldert Jans, gedoopt Tolbert, 02.03.1732, overleden voor 01.05.1779. Zoon van Jan Meertens en Hilke Alderts.
2. Geertje Gerrits, geboren 1730, overleden voor 01.05.1779, woonde huisnr 75 te Tolbert. Gehuwd voor de kerk op 21.04.1753 te Midwolde met Willem Adolfs, gedoopt Tolbert, 05.07.1725, koopman, overleden aldaar, 03.04.1816. Zoon van Adolf Elings en Aaltie Willems.
3. N.N., geboren 1730, begraven Niebert, 23.01.1731.
4. N.N., gedoopt Niebert, 06.07.1732, begraven aldaar, 06.03.1742.
5. Egbert Gerrits, geboren 1735, begraven Nuis, 06.08.1803. Gehuwd voor de kerk op 22.10.1775 te Niebert met Aukje Annes, geboren 1740, begraven Nuis, 19.03.1796. Kinderen allen met de achternaam Alkema: Gerrit, Anne, Wobbe, Geertje, Antje, Lukas, Cnellis.
6. Lukas Gerrits (Rinkema), zie nr. 182.
7. Hiltje Gerrits, geboren Midwolde, gedoopt aldaar, 01.07.1742, overleden Midwolde, 18.02.1813. Gehuwd 1) voor de kerk op 29.04.1764 te Midwolde met Jan Egberts de Wilde, gedoopt Tolbert, 30.12.1736, overleden 1780. Zoon van Egbert Jans de Wilde en Janke Hendriks. Gehuwd 2) met Hindrik Cornelis, geboren Leutingewolde [1742].
8. Martje Gerrits, geboren Midwolde, gedoopt aldaar, 01.08.1745, overleden voor 01.05.1779. Gehuwd voor de kerk op 03.04.1774 te Midwolde met Berent Cornelis Hazenberg, gedoopt Midwolde, 19.05.1743, landbouwer, overleden Nuis, 26.01.1812. Zoon van Cornelis Berends Hazenberg en Albertje Tiessens. Kind: Albertje.

366
Jan[nes] Meints Dijk, zoon van Meint Tjietses en Renschke Jannes, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde, 17.01.1734. Gehuwd op 24.03.175[3]of[4] te Midwolde of Leek met
367
Roelfke Willems Derks, dochter van Willem Louwes en Hiltje Wolters, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde/Leek, 13.02.1735, rentenierse, overleden Oldekerk, 30.05.1820. Roelfke huwde op 27.11.1787 te Niekerk met Harm Hendriks, van Zuidhorn.
Op 01.07.1768 doet Jannes Meints belijdenis en wordt hij aangenomen als lidmaat van de kerkelijke gemeente Faan. Roelfke Willems, huisvrouw van Jan Meints te Faan, doet belijdenis op 28.06.1770 en wordt als lidmaat aangenomen (menneglas.nl)
 Uit dit huwelijk:
1. Hiltje Jannes, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde/Leek, 20.07.1755.
2. Hiltje Jannes Dijk, zie nr. 183.
3. Renskje Jannes, geboren Faan, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 05.08.1759.
4. IJke Jannes, geboren Faan, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 05.12.1762.
5. Mentje Jannes, geboren Faan, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 25.12.1765.
6. Willem Jannes Dijk, geboren Faan, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 26.04.1767, overleden Midwolde, 23.01.1823. Gehuwd met Geertje Jacobs. Kinderen: Jannes, Grietje, Roelfke.

 
376
Isebrant Sijmens, zoon van Sijmen, afkomstig van Enumatil. Gehuwd 1) op 12.02.1699 te Lettelbert/Enumatil met Aefke Elcks, afkomstig van Zuidhorn, overleden tussen 1718-1724. Gehuwd 2) (procl. te Midwolde/Leek) op 02.08.1722 te Lettelbert/Enumatil met
377
Auke Alberts (Ploeg), dochter van Albert Jans en Roelfke Jans, gedoopt Midwolde, 30.09.1703.
Op 25.03.1725 is IJzebrand Zijmens ‘met attestatie tot ons overgekomen van Lettelbert’, aangenomen als lidmaat te Nie-/Oldekerk/Faan (menneglas.nl). In 1718 worden Isebrant Sijmens en Geeske Eelkes genoemd onder de lidmaten te Enumatil. Bij de taxatie van 1730/31 wordt Isebrand Sijmens te Faan aangeslagen voor 5 gl. (Genealogie Hamming p.31). Op 18 februari 1724 hebben Isebrant Symens en huisvrouw Auctien Alberts, woonachtig tot Faan, een heert Landes en Landerien tot Nijkerk gelegen, groot 55 gr., met de behuizing daarop staande, en een vluiscamp, gekocht voor 2000 gl. Hiervan liggen 4 gr. met de behuizing in één blok. De vluiscamp heeft ten N. het Olde diep. (Genealogie Hamming p.30).
 Uit dit huwelijk: o.a.
1. Sijmen Isebrants, geboren 13.05.1723, gedoopt Lettelbert/Enumatil, 16.05.1723.
2. Hilje Isebrants. Gehuwd op 05.1752 te Oostwold met Ite Pieters Hamming, geboren Oostwold, 12.03.1727, landbouwer, overleden aldaar tussen 05.1783/10.1784. Zoon van Pieter Arents Hamming (Peter Jans) en Grietje Sybrants. Kind: Izebrand. Ite Hamming zal gestorven zijn voor 13 oktober 1784, want dan zit hij blijkbaar niet meer in de kerkeraad. (Genealogie Hamming p.34,26). Na zijn huwelijk in mei 1752 verhuist Ite naar 't Faan, daar wordt hij op 31 december 1752 tot lidmaat aangenomen na geloofsbelijdenis (Genealogie Hamming p.32)
...Op 14 juni 1751 wordt Ite Pieters Hamming door zijn zwager Hindrik Boelens nom. uxor. (namens de vrouw) gedaagd tot betaling van 175 gl met de rente verschuldigd wegens overname van een derde part van de behuising cum annexis en de beklemming der landerijen. Hij wordt veroordeeld tot betaling binne 21 dagen. Op 25 oktober 1751 tot betaling binnen 3 dagen. Op 24 januari 1752 wordt het setma (gerechtelijke beslaglegging) geaccordeerd en op 28 februari de afdrijving. Zo verkopen Ite en Geeske (zijn zus) op 29 februari de boerderij voor 3400 gl. Waar dit bedrag veel hoger is dan 3 maal 175 gl, zal wel een grote schuld op de boerderij gerust hebben, waarvan Ite meteen het derde part heeft overgenomen. Verhuur aan een man als Ekke Feddes deed het vermogen ook niet toenemen. [...] 30 mei 1753 kopen ze [Ite en zijn vrouw] dan de behuizing met de beklemming van het land terug voor 900 gl. Het grote prijsverschil zal hierin liggen, dat nu al het land beklemd is met een vaste huur van 120 gl... (Uit: Genealogie Hamming p.31,32) In 1761 en 1764 treedt Ite Hamming op als diaken van Oostwold. (Genealogie Hamming p.32). ...Ite Hamming heeft gefungeerd als schatbeurder (ontvanger) voor het waterschap, dit blijkt uit een kwestie, die ontstond bij zijn aftreden. Hij is niet bereid de schatregisters aan zijn opvolger over te dragen, waarop deze zich tot het gericht wendt. Deze gelast nu overgave op 2 mei 1783. Waar Ite Hamming blijft weigeren, wordt hij op 17 juni veroordeeld tot een breuk van een pond (1 gl boete). Blijkbaar heeft hij toen toegegeven. (Uit: Genealogie Hamming p.33). In 1769 wordt Hilje Isebrants, vrouw van den ouderling Ite Hamming, als lidmaat aangenomen (Genealogie Hamming p.32). Ze wonen eerst op 't Faan, later op de ouderlijke plaats [Oostwold] (Genealogie Hamming p.30).

3. Crijn Yzebrands, zie nr. 188.

 
378
Reijner Jans
 
380
Arent Arents, zoon van Arent Claesen en Auck Jannes, geboren Enumatil, gedoopt Lettelbert/Enumatil, 23.07.1702 (de vader is overleden), woonde te Cuzemerbalk 1737. Gehuwd op 19.05.1726 te Nie-/Oldekerk met
381
Anje Tjaarts, dochter van Tjaart Fokkes, gedoopt Baflo/Raskwerd, 02.1704.
   
Met attestatie van Sebaldeburen naar Nie-/Oldekerk/Faan.
   
Uit dit huwelijk:
1. Auktjen Arents, geboren bij Kuisemerbalk onder Oldekerk, gedoopt Sebaldeburen, 03.02.1737. In het doopboek van Niekerk/Oldekerk/Faan wordt ook een Auktjen gedoopt op 01.07.1737 met de aantekening van de predikant volgens att. van Sebaldeburen. Het zal hier dus om dezelfde persoon.
2. Arent Arents, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 09.10.1740.
3. Tjaart Arents, zie nr. 190.
   
390  
Hindrik Binnes, afkomstig van Siegerswoude. Gehuwd op 06.09.1750 te Ureterp met
391  
Janke Linzes, afkomstig van Siegerswoude.
   
Uit dit huwelijk:
1. Fokjen Hindriks, geboren Siegerswoude, 25.12.1751, gedoopt Ureterp/Siegerswoude, 01.01.1752.
2. Tjitsche Hindriks, zie nr. 195.
   
396
Fooke Nutters (Roorda), zoon van Nutte (Nuttes) Aeblis en Bauck Clasis, geboren Rottevalle, [1711], arbeider en turfsteker te Noorderdrachten, woonde te Haulerwijk in 1781. Gehuwd 2) [1778] met Janke Jacobs. Gehuwd 1) op 17.01.1734 te Rottevalle met
397
Grietje Jacobs, geboren Rottevalle, [1714].
   
Foocke Nuttes wordt in 1749 aangeslagen voor: 11-13-0. Hij is 'arbeyder' te Noorderdrachten. Zijn gezin bestaat uit 3 volwassenen en 2 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Smallingerland, fol. 56)
(Verwijzing: http://www.xs4all.nl/~toby48/Gringhuis.htm)
   
Uit dit huwelijk:
1. Nutte(rt) Fookes de Roode (Roorda), zie nr. 198.
2. Baukjen Fookes, geboren Noorderdrachten, [1744], overleden Haulerwijk, 1772. Gehuwd op 26.02.1764 te Drachten met Kornelis Alberts Flokstra, gedoopt Noorderdrachten, [1737], turfsteker, overleden Haulerwijk. Kinderen: Grietje, Willemke.

398  
Albert Klazes Flok (Flokstra), zoon van Klaas Alberts Flok en Wendeltje Teekes, geboren Kortezwaag, [1700], woonde te Noorderdrachten in 1749, turfsteker, overleden aldaar voor 1758. Gehuwd op 10.09.1730 te Kortezwaag met
399  
Trijntje Eizes, dochter van Eize Freerks, afkomstig van Kortezwaag, geboren [1710], overleden Noorderdrachten, [1760].
   
Albert Claeses werd in 1749 aangeslagen voor: 11-13-0. Hij woonde te Noorderdrachten en werd als 'sober' omschreven. Zijn gezin bestaat uit 5 volwassenen en 1 kind. (Tresoar: Quotisatie 1749, Smallingerland, fol. 54).
(Verwijzing: http://members.lycos.co.uk/lantinga/)
(Verwijzing: http://www.xs4all.nl/~toby48/Gringhuis.htm)
   
Uit dit huwelijk:
1. Wendeltje Alberts Flok, geboren [Zuiderdrachten, 1727], overleden Drachten, [1777] voor 1784. Gehuwd op 17.05.1747 te Drachten met Liebe Hendriks Oost, afkomstig van Tolbert, overleden Smilde, [1804].Kinderen: Albert Libbes Oost.
2. [Geeske Alberts, afkomstig van Noorderdrachten, geboren [1730]. Gehuwd te Drachten met Geert Hindriks Oost. Kinderen: Hindrik, Janke, Albert.]
3. Claes Alberts Flok, geboren Noorderdrachten, [1730], overleden aldaar voor 1782. Gehuwd 1771 te Noorderdrachten met Trijntje Durks.
4. Marijke (Maria/Margje) Alberts Flok, zie nr. 199.
5. Freerk Alberts Flok, geboren Noorderdrachten, [1732]. Gehuwd op 31.03.1754 te Drachten met Reintje Egberts, afkomstig van Surhuisterveen.
6. Kornelis Alberts Flokstra, gedoopt Noorderdrachten, [1737], turfsteker, overleden Haulerwijk. Gehuwd 1) op 03.04.1757 te Ureterp met Sibbeltien Jacobs, geboren Ureterp, overleden en begraven aldaar, 15.09.1763. Dochter van Jacob Andries en Trijntje Jans. Kinderen: Albert, Kornelis. Gehuwd 2) op 26.02.1764 te Drachten met Baukjen Fookes, geboren Noorderdrachten, [1744], overleden Haulerwijk, 1772. Dochter van Fooke Nutters (Roorda) en Grietje Jacobs. Kinderen: Grietje, Willemke. Gehuwd 3) op 04.02.1773 te Donkerbroek met Marijke Henders. Kinderen: Hendrik, Freerk.
 
400
[Harm]
401
[Aukje]
 
404
Harm Jans Hummel(ing), zoon van Jan Harms Hummel(en) en Lammechien, geboren Hoogersmilde, gedoopt Diever, 24.11.1692, veenbaas te Zevenhuizen. Gehuwd op 05.07.1716 te Midwolde/Leek met
405
Trijntje Jannes, dochter van Jannes Ittes en Auckien Jans, gedoopt Midwolde/Leek, 21.11.1686, bij huwelijk afkomstig van Zevenhuizen.
 Tryntien Jannes jongste kind Albert werd gedoopt op 3 januari 1740. Moeder Tryntien Jannes werd gedoopt op 21 november 1686. Ze zou dan op 53-jarige leeftijd nog een zoon hebben gebaard. Voor verdere details over vragen rond Trijntje zie: http://home.planet.nl/~hummel/tryntienjannes.html
 Uit dit huwelijk:
1. Lammechien Harms, geboren Zevenhuizen, 27.09.1718, gedoopt Leek, 02.10.1718. Gehuwd op 21.02.1745 te Leek met Melle Jacobs (Rijzenbroek), geboren Zevenhuizen, 11.11.1724. Zoon van Jacob Hendriks en Leentje Melles. Kind: Leentje Melles Hummel. Melle huwde 2) met Aaltien Boeke Tonnis. Melle huwde 3) Janke Jans Harmes. Kind: Jan Hummel.
2. Jan Harms Hummeling, zie nr. 204.
3. Jannes Harms, geboren Zevenhuizen, 29.07.1722, gedoopt Leek, 22.08.1722.
4. Oukien Harms, geboren Zevenhuizen, 11.07.1724, gedoopt Leek, 16.07.1724.
5. Albert Harms, geboren Zevenhuizen, 04.06.1726, gedoopt Leek, 07.06.1726.
6. Jantie Harms Hummel, geboren Zevenhuizen, 20.02.1729, gedoopt Leek, 24.04.1729. Gehuwd op 18.05.1749 te Leek met Louwe Willems (zie nr. 734/5), gedoopt Leek, 22.11.1720. Zoon van Willem Louwes en Hiltje Wolters.
7. Auctje Harms, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde/Leek, 08.07.1731.
8. Albert Harms, geboren Zevenhuizen, 30.09.1733, gedoopt Leek.
9. Martje Harms, geboren Zevenhuizen, 13.11.1735, gedoopt Leek.
10. Martje Harms Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek , 21.12.1736. Gehuwd op 03.10.1756 te Leek met Klaas Jans, geboren Roden (Zuideinde), gedoopt Roden, 09.11.1732. Zoon van Jan Pieters en Fennigjen Roelfs.
11. Albert Harms Hummel, zie nr. 202.

406
Jan Pieters, schaapsherder (scheper), woonde te Zuideinde (Roden) 1731-1732, Westeinde (Roden) 1734-1737, overleden voor 1744.
407
Fennechien Roelefs
   
Meer over Jan Pieters en Fennechien Roelefs is te vinden op: http://home.planet.nl/~hummel/janpieters.html
 Uit dit huwelijk:
1. Harmen Jans, gedoopt Roden, 22.04.1731. (vermelding doopboek: uit de Zuideinde)
2. Klaas Jans, gedoopt Roden, 09.11.1732. (vermelding doopboek: uit de Zuideinde) Gehuwd op 03.10.1756 te Leek met Martje Harms Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 21.12.1736. Dochter van Harm Jans Hummeling en Trijntje Jannes.
3. Trintien Jans, gedoopt Roden, 07.03.1734. (vermelding doopboek: uit de Westeinde)
4. Roelf Jans, gedoopt Roden, 20.11.1735. (vermelding doopboek: uit de Westeinde)
5. Hinderikje Jans, zie nr. 203.
6. Trintien Jans, gedoopt Roden, 01.02.1739.

408
Zie nr. 404
409
Zie nr. 405
 
410
Willem Jacobs, afkomstig van Zevenhuizen. Gehuwd op 05.02.1708 te Midwolde met
411
Aafke Derx, dochter van Derk Tonnis en Gretie Inties, geboren Leek, gedoopt Midwolde, 15.03.1689, bij huwelijk afkomstig van Zevenhuizen.
Midwolde/Leek/Zevenhuizen: Den 15 maart 1711 Het H: Avontmaal gehouden, en is niets van zonderling belang in onze visitatie voorgevallen op belijdenis des Geloofs tot de gemeente gekomen: Willem Jacobs en Aafke Derx.
 Uit dit huwelijk:
1. Antje Willems, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde, 23.03.1710.
2. Grietje Willems, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde, 29.11.1711.
3. Jakob Willems, geboren Zevenhuizen, 18.08.1713, gedoopt Midwolde, 24.08.1713.
4. Derk Willems, geboren Zevenhuizen, 06.01.1715, gedoopt Midwolde, 09.01.1715.
5. Jan Willems, geboren Zevenhuizen, 05.08.1718, gedoopt Midwolde, 07.08.1718. Gehuwd op 01.07.1742 te Midwolde met Renske Willems, geboren Zevenhuizen, 11.11.1722, gedoopt Midwolde, 15.11.1722. Dochter van Willem Louwes en Hiltje Wolters.
6. Lutgert Willems, zie nr. 205.
7. Geertie Willems, geboren Zevenhuizen, 12.05.1724, gedoopt Midwolde, 19.05.1724.
8. Beertje Willems, geboren Zevenhuizen, 13.04.1726, gedoopt Midwolde, 19.04.1726.
9. Geert Willems, geboren Zevenhuizen, 09.02.1728, gedoopt Midwolde, 15.02.1728.

412
Geert Claassen Breemhaar, afkomstig van [Zevenhuizen] Stegeren, geboren [1695], woonde te IJhorst 1725. Gehuwd 1) op 19.01.1725 te Leek met Aaltje Rutgers, afkomstig van [Roden], woonde te Leek. Kind: Aaltje. Gehuwd 2) op 23.11.1727 te Midwolde met
413
Anna Sophia (Feike) Louwes, dochter van Louwe Willems en Margaretha Elsebeen Lammers, gedoopt Midwolde, 13.03.1691. Feike huwde 1) op 13.05.1714 te Midwolde met Willem Luties, gedoopt Midwolde/Leek, 22.06.1684, bij huwelijk afkomstig van Zevenhuizen. Zoon van Luytien Willems en Hindrikjen Alberts. Kinderen: Hindrikje, Margriet, Lutien, Ike, Willem.
   
Geheel zeker is het niet dat Anna Sophia dezelfde persoon is als Feike. Toch is deze aanname plausibel omdat er geen Feike bekend is als dochter van Louwe Willems en Margaretha Lammers. Bij vernoemingen komt de naam van haar moeder als Margriet of Margareta voor. Het lijkt mij dat Sophia in de destijds gangbare spreektaal Feike is geworden. Ze komt ook wel voor met de namen: Fieke, Fijke, Pheike en Pheke.
   
Uit dit huwelijk:
1. Louwe Geerts, geboren Zevenhuizen, 05.02.1729, gedoopt Midwolde/Leek, 06.02.1729.
2. Louwe Geerts, zie nr. 206.
3. Jantje Geerts, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde, 14.09.1732, overleden voor 1774. Gehuwd 23.03.1755 te Midwolde met Hindrik Berends Casemier, gedoopt Midwolde, 11/22.10.1730. Zoon van Berend Hendriks en Antje Abels. Kinderen: Feike, Feike, Geert, Feike, Ycke, Antje, Berend.
4. Roelef Geerts, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde/Leek, 02.03.1735.
 
416
Rolff Vortmann, zoon van Gerdt Vortmann en Marcke (Maria) Meyer von der Musslage, geboren Gross-Mimmelage, gedoopt (Luth) Badbergen (D), 09.12.1712, koetsier op huis Schulenburg, overleden (aan tering) en begraven aldaar, 15/18.02.1777. Gehuwd 1) op 18.11.1734 voor de kerk te Badbergen met Catharina Margaretha Nienaber, geboren 'hof Nienaber' Garthe bei Emsteck, gedoopt (RK) Emsteck, 13.04.1703, overleden tussen, 03.12.1739 en 30.01.1742. Dochter van Johann Henrich Nienaber en Vencke. Kinderen: Johann, Johann Arend, Charlotte Maria, Anna Catharina. Gehuwd 2) op 30.01.1742 voor de kerk te Badbergen met
417
Maria Louise Hoffmann, geboren Levern bei Stemwede, [1714], overleden (aan tyfus) en begraven Badbergen, 27.02/01.03.1781.
 Uit dit huwelijk:
1. Rolff, gedoopt Badbergen, 03.08.1743, begraven aldaar, 19.12.1744.
2. Jürgen, gedoopt Badbergen, 28.02.1745.
3. Anna Louise, gedoopt Badbergen, 19.01.1747, overleden/begraven aldaar, 20/23.11.1785. Gehuwd op 30.05.1778 te Badbergen met Tepe im Busch. Kinderen: Anna Maria, Berendt Henrich, Lücke Maria, Catharina Margaretha.
4. Johann Lampe Rudolff Vortmann, zie nr. 208.
5. Catharina Adelheit, gedoopt Badbergen, 09.12.1751, overleden/begraven Lechterke bei Badbergen, 16/19.02.1855. Gehuwd op 18.05.1780 te Badbergen met Johann Heinrich Diercker, gedoopt Badbergen, 15.02.1750. Zoon van Berendt Hinrich Diercker en Catharina Kortlandt. Kind: Johann Henrich.
6. Eberhardt Johann, gedoopt Badbergen, 09.09.1754, begraven Amsterdam, 11.01.1805. Gehuwd op 23.04.1784 te Amsterdam met Catharina Adelheit Hölscher, geboren Quakenbrück, [1751]. Dochter van Matthias Hölscher en Anna Elsabein Stadt.

418
Johann Vehslage, zoon van Johann Vehslage en Trincke Meesman, geboren Grothe, 13.01.1705, gedoopt (Luthers) Badbergen, 31.01.1705, colonus, overleden en begraven Badbergen, 18.08.1761/20.08.1761. Gehuwd (Luthers) op 27.10.1735 te Badbergen met
419
Marcke Rantze, dochter van Jürgen Rantze (Otten) en Gretke Theilner, geboren Badbergen, 13.10.1713, gedoopt (Luthers) Badbergen, 21.10.1713, overleden en begraven aldaar, 21.04.1778/23.04.1778.
 
422
Lammert Harms (Slagter), zoon van Harm Jans en Anna Margaretha Berends, slachter. Gehuwd 1) met Anje Jurriens. Kinderen: Jurrien, Meindert. Gehuwd 3) (att. van Blijham naar Westerlee/Heiligerlee op 25.02.1770) met Anje Luppes, afkomstig van Blijham. Gehuwd 2) op 10.05.1761 te Westerlee met
423
Egbertjen Tammes, dochter van Tammo Borgerts en Swaantje Cornelis, gedoopt Winschoten, 07.07.1737, overleden Westerlee, voor 1770.
 
Uit dit huwelijk:
1. Anna Lammerts, geboren Heiligerlee, 05.03.1762, gedoopt Heiligerlee/Westerlee, 07.03.1762.
2. Swaantje Lammerts, zie nr. 211.
3. Marieke Lammerts, geboren Westerlee, 13.09.1766, gedoopt Heiligerlee/Westerlee, 21.09.1766.
 
424
Eltje Louwes, zoon van Laurens Jans en Geele Eltjes, geb/ged. Muntendam, 10.05.1725. (samen met zijn tweelingbroer Matthies). Gehuwd op 10.05.1750 te Zuidbroek met
425
Maria (Marijke) Tjackes, dochter van Tjakko Frieses en Frauke Jans, geb/ged. Muntendam, 04/07.01.1731.
   
Uit dit huwelijk:
1. Tjacke Eltjes (de Vries), zie nr. 212.
2. Jantje Eltjes, geboren Muntendam, 25.03.1755, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 30.03.1755.
3. Riena Eltjes, geboren Muntendam, 16.02.1759, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 18.02.1759.
4. Lauwe Eltjes de Jonge, geboren Muntendam, 14.02.1761, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 22.02.1761, arbeider. Gehuwd op 04.01.1795 te Veendam met Annechien Roelfs Keizer, geboren Veendam [1761], arbeidster, overleden Muntendam, 18.05.1849. Kinderen: Lammigjen, Eltje, Harm, Roelfjen, Roelf, Orseltje.
(Verwijzing: http://kabel.netvisit.nl/~rusteb01/Kwartierstaat%20van%20Derkiena%20Nieland.htm)
5. Frouke Eltjes, geboren Muntendam, 11.03.1766, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 20.03.1766.
6. Jan Eltjes, geboren Muntendam, 02.04.1768, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 10.04.1768.
7. Frouke Eltjes, geboren Muntendam, 01.08.1770, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 19.08.1770.
 
426
Wolter Gosses Kroon, zoon van Gosse Harmens en Annegjen Jans, geboren Groningen in de Nieuwe Jadstraat, gedoopt Groningen (Nieuwe kerk), 04.02.1731, arbeider te Westerlee later schipper, overleden Veendam aan de Ommelanderwijk, 19.05.1793. Gehuwd 2) op 14.01.1778 te Wildervank met Geertjen Lips of Filippus, (zij huwde 1) op 10.01.1768 te Wildervank met Jan Jaspers). Kinderen: Wobbigje, Albertje, Lippus, Evert. Gehuwd 1) op 09.06.1751 te Veendam met
427
Aaltje Jans, dochter van Jan Tjeerts en Jantjen Hindriks, gedoopt Veendam, 20.06.1726, overleden Wildervank, 10.1773.
(Verwijzing: http://home.casema.nl/henkkroon/)
 Uit dit huwelijk:
1. Annechien Wolters (Kroon), zie nr. 213.
2. Jantien Wolters, gedoopt Veendam, 20.11.1757, arbeidster, overleden aldaar (Oosterdiep nr. 18), 17.01.1826. Gehuwd op 08.02.1778 te Wildervank met Nanne Lippes, gedoopt Wildervank, 14.04.1754 (na zijn huwelijk meestal Nanne Philippus Kroon genoemd), schoorsteenveger, overleden Veendam, in de nacht van 26 op 27.03.1814. Zoon van Lippe Nannes en Jantje Feddes. Kinderen: Jantje, Lippo, Wolter, Grietje, Aaltje, Fedde, Gosse, Luppe (Phillipus).
3. Gosse Wolters, gedoopt Veendam, 01.04.1764, schipper, woonde in zijn schip met thuishaven Wildervank, overleden Veendam (Oosterdiep), 11.09.1862. Gehuwd 1) op 06.02.1791 te Veendam met Harmke Jakobs, gedoopt Veendam, 10.04.1768, overleden Scheemda (in het schip), 10.01.1815. Dochter van Jakob Rijkents en Wypke Jans. Kinderen: Wijpke, Wolter, Aaltje, Jacob, Evertje, Wolter, Aaltje, Jantje, Jan, Harm. Gehuwd 2) op 18.05.1815 te Tallechien Hindriks Oostland, geboren Noordbroek, 03.11.1780, werkvrouw, overleden Veendam (Westerdiep), 29.12.1862 (weduwe van Hindrik Jans Knapper, overleden Zuidbroek, 13.02.1812). Dochter van Hindrik Jans Oostland en de werkvrouw Jantje Enjes Dalman.
4. Jan Wolters, gedoopt Wildervank, 1766 (beschadiging doopboek).
5. Harm Wolters, gedoopt Wildervank, 29.10.1769, arbeider of 'sjouwerman', in 1837 zonder beroep, bij zijn overlijden 'gealimenteerde', overleden Veendam Kerklaan, 27.06.1851. Gehuwd met Geertje Hindriks (Drenth), geboren Wildervank, 06.02.1771, overleden Veendam, 03.07.1831. Dochter van Hindrik Sijbens en Jantjen Heikes. Kinderen: Hindrik, Wolter, Wessel, Gosse, Gosse.

428
Jan Uepkes, zoon van Uupke Jans en Jantjen Heijns, gedoopt Noordbroek, 13.05.1731. Gehuwd op 14.06.1755 te Noordbroek met
429
Riena Popkes, dochter van Popcko Fockes en Corneliske Frieses, geb/ged. Muntendam, 26.10.1733/01.11.1733.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jantjen Jans Venema, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 12.10.1754, overleden Zuidbroek, 31.10.1827. Gehuwd met Geert Koerts Zonderhuize, geboren Dielingen Hannover, [1754], overleden Zuidbroek, 30.12.1829.
2. Uepke Jans Venema, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 23.03.1760, dagloner, overleden Zuidbroek, 28.06.1828. Gehuwd met Elisabeth Pouwels, geboren Zuidbroek, [1766], overleden aldaar, 03.02.1843. Kinderen: Reina (1795), Jan, Paul (1799), Else (1808). In 1832 is de weduwe van Uipke Jans Venema, dagloner te Zuidbroek, eigenaar van een huis met erf (1), een tuin (2) en 2 stukken bouwland (3), gelegen te Uiterburen-boven, zie afbeelding. (hisgis.nl)
3. Cornelske Jans, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 07.04.1765.
4. Hilje Jans, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 07.04.1765.
5. Heine Jans Ve(e)nema, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 21.09.1766, dagloner, overleden Zuidbroek, 16.05.1831. Gehuwd op 14.11.1795 te Zuidbroek/Muntendam met Jantje Eltjes Haan, geboren Meeden, [1768], overleden Zuidbroek, 21.09.1847. Kinderen: Geesien (1799), Riena, Eltjen, Jan.
6. Popke Jans, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 21.09.1766.
7. Kornelske Jans, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 14.10.1770.
8. Cornelis Jans, zie nr. 214.
 
430
Hindrik Hindriks Veentjer, zoon van Hindrik Jans en Martjen Hommes, gedoopt Noordbroek, 05.12.1732, dagloner. Gehuwd op 09.03.1755 te Noordbroek met
431
Frouke Wolters, dochter van Wolter Egberts en Geesjen Wichers, gedoopt Veendam, 12.06.1733, tweeling met Aaltjen.
   
Uit dit huwelijk:
1. Wolter Hindriks, gedoopt Noordbroek, 28.12.1755.
2. Hindrik Hindriks, gedoopt Noordbroek, 04.05.1758.
3. Martjen Hindriks, gedoopt Noordbroek, 15.03.1761.
4. Martjen Hindriks, gedoopt Noordbroek, 22.01.1764.
5. Geesjen Hindriks, gedoopt Noordbroek, 06.07.1766.
6. Janna Hendriks Veentjer, zie nr. 215.
7. Egbert Hindriks Veentjer, gedoopt Noordbroek, 15.12.1771, landbouwer, overleden Slochteren, 06.02.1858. Gehuwd met Trijnje Sikkes Sikkens, geboren Hellum, [1765], overleden Slochteren, 24.02.1833. Dochter van Sikke Jans en Geeske Jakobs. Kinderen: Martje (1802).
8. Geesjen Hindriks, gedoopt Noordbroek, 22.05.1774.
9. Jan Hindriks, gedoopt Noordbroek, 15.06.1777.
 
432
Roelf Gijses, zoon van Gijse Jacobs en Albertien Roelfs, gedoopt Veendam, 20.04.1685, vervener, overleden aldaar, na 30.11.1759. Gehuwd op 09.02.1710 te Veendam met
433
Arentien Hindriks (Ligger), dochter van Hindrik Jacobs en Geesjen Alberts Ligger, gedoopt Veendam, 30.11.1690, overleden Veendam, na 16.10.1729 en voor 04.12.1747.
 
Roelf en Arentien wonen in een behuizinge aan het Oosterdiep in Veendam (swettende ten noorden aan Derk Hindriks als gebruiker, ten oosten aan Eppo Botterman, ten zuiden aan Jannes der Stege en consorten en David Jans en ten westen aan de Borstsloot). Dit huis kregen zij tegen betaling van 1350 gld. aan de broers en zuster van Arentien. Haar moeder behoudt daarin 800 gld,; voor het gebruik daarvan betaalt Roelf Gises haar jaarlijks 40 gld. En na het overlijden van de moeder zal hij daarvan 600 gld. uitkeren aan de anderen (bron: Gruoninga 1992).
   
Uit dit huwelijk:
1. Gijse Roelfs, gedoopt Veendam, 01.11.1711.
2. Gyse Roelfs, gedoopt Veendam, 02.10.1712.
3. Geesjen Roelfs, gedoopt Veendam, 03.12.1714.
4. Hindrik Roelfs, gedoopt Veendam, 11.09.1716.
5. Jacob Roelfs, gedoopt Veendam, 07.05.1719.
6. Geesjen Roelfs, gedoopt Veendam, 07.06.1722.
7. Geesjen Roelfs, gedoopt Veendam, 11.06.1724.
8. Hindrik Roelfs, zie nr. 216.
9. Jan Roelfs, gedoopt Veendam, 16.10.1729.

 
434
Harm(en) Jans, zoon van [Jan Roelfs en Aaltien Jacobs], geboren Wildervank, [1700], vervener en landbouwer te Veendam (Oosterdiep), overleden Veendam, [1766]. Gehuwd op 12.02.1723 te Veendam met
435
Margien (Martje) Jans, dochter van [Jan Frericks en Trijntjen Harms], gedoopt Veendam, 05.11.1702], overleden Veendam, na 23.03.1767 en voor 12.07.1779.
 

Uit dit huwelijk:
1. Aaltjen Harms (Smit), gedoopt Veendam, 30.04.1724, overleden aldaar, 30.11.1795. Gehuwd op 14.12.1748 te Veendam met Derk Thiessens Rogaar, geboren Groningen, 18.04.1725, overleden Veendam, 16.06.1787. Zoon van Ties Derks Rogaar en Fennigje Klaassens. Kinderen: Mattheus, Ties, Marchien, Harm, Fennechien.
2. Trijntjen Harms, gedoopt Veendam, 06.12.1726.
3. Jan Harms, gedoopt Veendam, 26.12.1728.
4. Anje Harms, gedoopt Veendam, 15.04.1731, zie nr. 217.
5. Geeske Harms, gedoopt Veendam, 11.06.1734.
6. Hindrik Harms, gedoopt Veendam, 07.06.1737.
7. Frerik Harms, gedoopt Veendam, 31.01.1740.
8. Geesjen Harms, gedoopt Veendam, 14.04.1743.
9. Geert Harms, gedoopt Veendam, 31.08.1746.

 
436
Engel Jans, zoon van Jan Engels, geboren Westerlee, [1726], brouwer, koopman en schatbeurder te Zuidbroek, begraven aldaar, 20.01.1783. Gehuwd op 14.11.1751 te Zuidbroek met
437
Sijwertje Gramsbergen, dochter van Vincentus Gramsbergen en Wijpke Wijchmans, geboren Finsterwolde, 03.04.1726, begraven Zuidbroek, 11.08.1810. Sijwertje huwde 1) (hc RA Vx) op 27.08.1745 te Zuidbroek met Frerik Willems Kiers, geboren Zuidbroek. Kinderen: Willem, Wijpke.
 
Schatbeurdersche Siwertie Gramsbergen, wed. van schatbeurder W. Kiers, wordt op 05.12.1749 aangenomen als lidmaat van kerkelijke gemeente Zuidbroek/Muntendam (www.menneglas.nl). Volgens navolgende bron is Engel Jans geboren te Wedde, 26.03.1717. Zoon van Jan Engels en Sara Jans. (http://home.wanadoo.nl/jfwiegman/C.%20Wijchmans.htm)
 
Uit dit huwelijk:
1. Jan Engels Brouwer, zie nr. 218.
2. Vincent Gramsbergen, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 21.07.1754.
3. Sara Engels, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 01.08.1756.
4. Gebbina Engels, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 23.07.1758.
5. Geesjen Engels, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 09.11.1760.
6. Gerardus Engels, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 14.11.1762.
7. Dietjen Engels, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 07.07.1765.
8. Siwert Engels, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 10.03.1768.
9. Willem Engels, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 05.05.1771. Gehuwd met Hindrikje Melles. Kinderen: Menje, Siewertje, Wijpke, Melle, Sara, Sara.
 
438
Jan Hindriks, geboren Wildervank, [1725], brouwer en vervener, overleden aldaar, 1766. Gehuwd op 30.04.1747 te Wildervank met
439
Trijntje Jans, dochter van Jan Janssen en Agnieta Wijbes, geboren Wildervank, [1725], overleden Muntendam, na 1779.
 
Uit dit huwelijk:
1. Marchjen Jans, gedoopt Wildervank, 27.10.1748.
2. Angenete Jans, gedoopt Wildervank, 20.09.1750.
3. Hindrik Jans, gedoopt Wildervank, 07.01.1753.
4. Sara Jans, gedoopt Wildervank, 08.03.1754.
5. Eltje Jans Brouwer, zie nr. 219.

 
444  
Jacob Jans Mulder, zoon van Jan Jakobs en Antje Habbes, gedoopt Bellingwolde, 20.05.1725, arbeider, overleden aldaar, 22.07.1813. Gehuwd 2) op 06.01.1775 te Bellingwolde met Dijktje Wibents Mulder, geboren [1746], overleden Bellingwolde, 06.02.1815. Dochter van Wibent Folkerts en Almt Berends. Kinderen: Almt, Wibent, Wendelke. Gehuwd 1) op 01.12.1747 te Bellingwolde met
445  
Hille Sebes, afkomstig van Wymeer, overleden vóór 1775.
   
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jacobs, gedoopt Bellingwolde, 22.09.1748.
2. Antje Jacobs, gedoopt Bellingwolde, 28.10.1753.
3. Sebe Jacobs, zie nr. 222.
4. Geeske Jacobs, gedoopt Bellingwolde, 02.03.1759.
5. Harm Jacobs, gedoopt Bellingwolde, 19.02.1762.
6. Habbe Jacobs, gedoopt Bellingwolde, 21.09.1764. Gehuwd op 26.06.1796 te Winschoten met Marieke Harms, afkomstig van Winschoten, weduwe van Harm Paulus. Kinderen: Jakob Habbes Huizinga.

 
446
Roelf Douwes, zoon van Douwe Feitzes en Styntje Vytes, geboren Kiel-Windeweer, gedoopt Hoogezand, 17.02.1732, overleden Nieuwe Pekela na 26.04.1767 en voor 03.03.1788. Gehuwd op 26.01.1755 te Hoogezand met
447
Brechtje Lucas, dochter van Lucas Harms en Jaie Andries, geboren Kalkwijk, gedoopt Hoogezand, 16.12.1728, begraven Nieuwe Pekela, 08.07.1800.
 
Uit dit huwelijk:
1. Douwe Roelfs, gedoopt Hoogezand, 16.11.1755.
2. Jantje Roelfs, gedoopt Windeweer, 07.01.1759.
3. Stijntje Roelfs, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 15.02.1761.
4. Lucas Roelfs Pak, gedoopt Wildervank, 10.06.1764, overleden Nieuwe Pekela, 24.04.1814. Gehuwd met Derkje Goosens. Kinderen: Jan.
5. Stijntje Roelfs, zie nr. 223.

 
448  
Jan Oebeles, gedoopt 1677, overleden Drogeham, 1756
449  
Talke Gerckes
 
452
Reitse Ronesz, zoon van Roonis Reitsesz Bloemberg en Jonske Hendriksdr, gedoopt Heerenveen, 24.05.1685, bij huwelijk afkomstig van Nieuwhaskerschans, belijdenis Terband, 24.11.1720, woonde Aengwirden -1726, Assen 1726-1742, Leeuwarden 1742. Gehuwd (3e proclamatie 02.05.1717 te Haskerdijken) 1717 te Nijehaske met
453
Engeltje Aukesdr, afkomstig van Bandsterschans (Terband).
Genoemd in Patriciaat 1994, blz. 107.
Uit dit huwelijk:
1. Jonske Reitses, gedoopt Tjalleberd, 01.05.1718.
2. Aucke Reitses Bloembergen, gedoopt Luinjeberd, 29.10.1719, klein winkelier te Leeuwarden 1749, werd burger aldaar 24.12.1750, armvoogd 1770-. Gehuwd op 01.12.1746 te Leeuwarden in de Galileeërkerk met Catharina Taekes, afkomstig van Birdaard, overleden na 15.04.1769. Kinderen: Reitse, Reitse, Reitse, Tryntie. Auke Reitses wordt in 1749 aangeslagen voor: 22-11-0, verhoging 4. Hij is klein winkelier in de wijk West Keimpemaspel te Leeuwarden. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Leeuwarden, fol. 198).
3. Rones Reitses Bloembergen, zie nr. 226.

454
Jan Jans (alias Bok en ook Van der Heide), zoon van [Jan Johannes en Jedts Jans], gedoopt Drogeham, 24.05.1688, schaapsherder (scheper), overleden Harkema-Opeinde, 29.01.1757, begraven Drogeham, 04.02.1757. Gehuwd 07.1710 te Ureterp met
455
Tetje Heinzes (Hennes), dochter van Heinse Barelds en Hiltje J(oh)annes, gedoopt Ureterp, 17.05.1691, overleden Harkema-Opeinde, 11.04.1767, begraven Drogeham, 21.04.1767.
 
In 1719 vestigde Jan Jans zich te Harkema-Opeinde als scheper, door het in eigendom verwerven van een huis met grond aldaar, dat tevoren eigendom was van ene Zieppe Uilkes en gebruikt werd door Sybrich Annes. Jan woonde hier slechts korte tijd. In 1720 nam hij een scheperij (dwz huis met grond) over van Frerik Jelkes te Surhuizum, waar hij zich kennelijk vestigde. Het bezit in Harkema-Opeinde werd niet verkocht maar verhuurd, o.a. aan ene Wytze Joukes. Harkema-Opeinde en Surhuizum liggen vlak bij elkaar. Jan bleef dan ook ‘kerken’ in Harkema-Opeinde. In 1726 werd Jan Jans voor het eerst in de kohieren van de personele belasting opgenomen en in 1742 werd hij aangeslagen voor een bezit van 1000 Cgl. Vanaf 1727 is hij niet langer alleen eigenaar van het huis te Surhuizum, maar samen met ene Harmen Wilts, die zijn deel verhuurde. In 1740 nam Jan Jans het huis en de grond in Harkema-Opeinde zelf weer in gebruik, maar bleef ook het bedrijf te Surhuizum voortzetten. De oudste zonen waren toen 22 en 18 jaar en konden dus aan de scheperij bijdragen.
In de Quotisatiekohieren van 1749 staat vermeld: Jan Jansens Bok, Harkema-Opeinde, Achtkarspelen, scheper, redelijk in staat, gezin: 6 volwassenen, geen kinderen. Hij wordt dan aangeslagen voor een vermogen van circa 2500 Cgl.
Vanaf 1752 was zoon Jan Jans eigenaar en gebruiker van het bedrijf te Surhuizum. Het lijkt erop dat oude Jan en zijn nog ongetrouwde zoon Heinse zich slechts bezighielden met het bedrijf te Harkema-Opeinde. Na het overlijden van Jan Jans in 1757 bleef zijn weduwe, Tetje Heinses, wonen op het bedrijf te Harkema-Opeinde, waarschijnlijk samen met de nog steeds ongetrouwde zoon Heinse en dochter Tjitske tot die in 1762 trouwde. Tetje overleed 10 jaar later, in april 1767. Op 17 mei werd de erfenis verdeeld. Heinse Jans, de oudste zoon, kreeg het huis, de schuur en de landerijen te Harkema, in totaal 30 lopenstal en 8 mad meden. Daarbij was een perceel achter Uble Jans “gebruikende land met heide hierbij maar niet de klijn” (turf), die Wytze Jans, huisman te Buweklooster toebehoorde (zou dit zijn oom Witte (Witse) Jans zijn geweest?). Jan Jans kreeg een kamp onder Surhuizum en Tjitske Jans, gehuwd met Barelt Barelts, kreeg 4 kampen lands plus een hiemke op het Surhuisterveen, bij ‘t Blauwhuis. Het totale vastgoed omvatte een waarde van 9010 Cgl plus de onverdeeld blijvende heide. Ieder had recht op 1/7, dwz 1287 Cgl, en Heinse die het grootste gedeelte van de onroerende goederen kreeg, moest hiertegenover een schuld aan zijn broers en zusters aangaan van 3368 Cgl, af te lossen in twee jaar (!). Alleen de schuld aan het minderjarige kind van zus Wieke, die was overleden, mocht hij a 3% per jaar aanhouden, tot het kind volwassen zou zijn.
(bron: http://www.henstraweb.com/index.html?naamindex.html)
     
Uit dit huwelijk:
1. Heinze (Henne) Jans, geboren Drogeham, 1718, gedoopt Harkema-Opeinde, 24.09.1719, boer, overleden Harkema-Opeinde, 14.01.1778. Gehuwd op 11.11.1770 te Drogeham met Ymkje Bartels, geboren Drogeham, [1730], overleden tussen 1778-1796. Kinderen: Johannes Heinzes Henstra, Bartel Heinzes Henstra.
2. Jan Jans van der Heide, gedoopt Harkema-Opeinde, 03.04.1722, scheper en huisman, overleden vóór 1816. Gehuwd op 25.05.1748 voor de kerk te Olderterp met Ykje Binnes (Bennes), geboren [1729], overleden Surhuizum, 05.03.1816. Dochter van Binne Harms en Tettje Kornelis. Kinderen: Binne Jans van der Heide, Jan, Harmen Jans van der Heide, Tetje Jans van der Heide, Wiekje (Wikkjen) Jans van der Heide. Vanaf 1752 was Jan Jans de eigenaar en gebruiker van het bedrijf (eerder van zijn vader) te Surhuizum (ipv Jan Jans Bok en Harmen Wilts’ huurder, zie boven). Toen Jan Jans Bok overleed, hield Jan Jans de scheperij voor gezien. Hij wordt vanaf dan aangeduid als huisman. Het huis te Surhuizum werd verkocht aan Jouke Wytzes te Noorddijk, prov Groningen, mogelijk een zoon van Wytze Joukes, de vroegere huurder van de scheperij te Harkema-Opeinde (zie IV-b), met nog 2 jaar huur ten gunste van Jan Jans alsmede het zg ‘niaarsrecht’ (recht van voorkeur bij verkoop). Voor deze aankoop ging Jouke een schuld aan bij de weduwe van Jan Jans Bok (Jan Jans’ moeder), Tetje Heinses, van 1500 Cgl, welke zij vervolgens meteen cedeerde aan Jochum Sijmens, een minderjarige vrijgezel te Surhuisterveen.
3. Hiltje Jans, zie nr. 227.
4. Bareld (Bartel) Jans, gedoopt Harkema-Opeinde, 31.03.1726, boer. Gehuwd op 05.04.1761 te Drogeham met Janke Jans, gedoopt Opende, 16.01.1729. Dochter van Jan Jans Wedman en Fokeltje Jans. Kinderen: Jan Barelds Schoolland.
5. Wieke Jans, geboren [1728], overleden vóór 1757. Gehuwd op 08.02.1749 te Drogeham met Jeen Johannes, boer te Eastermar. Kind: Jan.
6. Geeske Jans Bok, gedoopt Drogeham, 24.09.1730, overleden Witveen, 31.01.1806. Gehuwd op 08.04.1759 voor de kerk te Eastermar met Rienk Warners, geb/ged. Eastermar, 18.01/14.02.1710, boer, overleden Witveen, 09.05.1787. Zoon van Warner Ritskes en Hiltje Jans. Kinderen: Johannes Rienks van Warners, Heinze Rienks van Warners, Bareld Rienks de Boer. Rienk wordt in 1749 aangeslagen voor een vermogen van Cgl 1500. Rienk was eerder getrouwd met Grietje Wybrens, op 3 april 1730 te Oostermeer voor de kerk. Zij was gedoopt in Garyp op 27 december 1711 en overleed in 1757 te Oostermeer. Zij was de dochter van Wybren Klazes (boer) en Jitske Minnes. Zij had 7 kinderen.
7. Tjitske (Tietje) Jans, gedoopt Harkema-Opeinde, 19.04.1732. Gehuwd (ot 13.12.1761 te Opeinde) op 28.02.1762 voor de kerk te Drogeham en 02.1762 te Aldegea met Bareld Barelds, gedoopt Smallinger Opeinde, 06.03.1729. Zoon van Barelt Theunis en Antje Foppes. Kinderen (met de achternaam De Jong): Antje, Bareld, Tettje, Jan, Geeske.
8. Henke (Hinke) Jans van der Heide, geboren Drogeham, 1735, gedoopt Harkema-Opeinde, 21.08.1740, overleden Eastermar, 29.12.1814. Gehuwd op 02.03.1760 te Eastermar met Teunis Hemkes, geboren Eastermar, [1733], overleden vóór 12.1814. In de doopakte van Henke wordt haar vader vermeld als "Jan Jans van de heide" en bij haar overlijden worde haar ouders als Jan Jans van der Heide en Fetje Heinzes.
 
456
Petrus Warners, zoon van Warner Ritskes en Hiltje Jans, gedoopt Eastermar, 13.12.1716, overleden, 1763. Gehuwd op 23.06.1743 te Eastermar met
457
Fopkjen Liebbes, dochter van Liebe Wilts en Sytske Roelofs, geboren, 1723, overleden, 1773.
Petrus Warners wordt in 1749 aangeslagen voor: 40-9-0. Hij is een 'gemeen' boer te Oostermeer. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen en 3 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Tietjerksteradeel, fol. 63).
Uit dit huwelijk: o.a. de kinderen zijn niet gedoopt want zij zijn doopsgezind.
1. Hiltje Petrus, geboren Wytfean, [1744], overleden Rottevalle, [1801]. Gehuwd 1) op 29.04.1769 te Rottevalle of Aldegea met Andries Tjeerds, geboren Hegedoar onder Rottevalle, boer, overleden [1785]. Zoon van Tjeerd Andries en Eelkje Gerrits. Kinderen: Eelkien, Fopkien, Sytske, Wijtske. Gehuwd 2) Gauke Geeukes, rogmolenaar te Rottevalle. Kinderen: Petrus, Jan, Bauke, Wilt.
2. Liebbe Petrus Bouma, zie nr. 228.
3. Warner Petrus de Boer, geboren Eastermar, [1747], gedoopt Witveen, 28.01.1801, boer, vervener op het Wytfean, overleden Eastermar, 13.02.1820. Gehuwd 1) op 25.10/12.1770 te Oostermeer met Minke Teyes, geboren Eastermar, 1745, overleden Witveen, 15.06.1800. Dochter van Teye Jans en Tettje Allerts. Kinderen: o.a. Petrus. Gehuwd 2) op 15.06.1800 te Witveen of Rottevalle met Jiskjen Jans, geboren Oostermeer, 1738, gedoopt 28.01.1801, overleden Rottevalle, 27.03.1823. Jiskjen is eerder gehuwd voor de kerk op 02.03.1760 te Eastermar met Lammert Willems (Lambarts), geboren Rottevalle, 1737, boer, overleden De Pein, 15.01.1795. Zoon van Willem Lammerts en Mincke Liebbes.
4. Wilt Petrus, geboren [1749], boer, overleden Smallingerland, 28.11.1812. Gehuwd 1) te Rottevalle met 18.05.1794 met Sjoukjen Hinnes. Gehuwd 2) op 11.06.1809 te Rottevalle met Grietje Pieters.
5. Sietske, geboren 1749. Gehuwd op 17.10.1773 te Rottevalle met Bouwe Gaukes.
6. Jeltje Petrus Bouma/de Boer, geboren 1757, overleden Tietjerksteradeel, 03.07.1834. Gehuwd op 23.03.1777 te Eastermar met Ate Sygers Zijlstra, geboren 1752, overleden Tietjerksteradeel, 26.03.1832. Zoon van Syger Tjerks en Aukjen Foppes.
7. Tetje Petrus, geboren 1761, overleden 1826. Relatie met Geeuke Liebes de Vries, geboren 1755, overleden, 1826. Zoon van Liebe Willems Sipkens (Boer) en Jitske Geukes. Kinderen: Loltje.
8. Janke Petrus, geboren 1765, overleden Tietjerksteradeel, 05.04.1839. Gehuwd op 29.03.1789 te Eastermar met Willem Libbes Sypkens, geboren 1754, overleden Tietjerksteradeel, 03.07.1813. Zoon van Liebe Willems Sypkens (Boer) en Jitske Geukes.

458
Sieger Tjerks, zoon van Tjerk Rinnerts en Antje Jans, geboren [Eastermar, 1707], overleden voor 02.10.1776. Gehuwd op 13.04.1732 te Eastermar met
459
Aukjen Fokes, afkomstig van Eastermar, dochter van Fokke Roels en Lol Sytzes, of Aukjen Foppes, geboren [1706].
Syger Tjerx wordt in 1749 aangeslagen voor: 53-18-0. Hij is een 'welgestelt' boer te Oostermeer. Zijn gezin bestaat uit 5 volwassenen en 3 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Tietjerksteradeel, fol. 62).
2 oktober 1776: Tieke Coenes, oud ruim 34 jaar, wonende voor dienstmaagd bij Wierd Wytses, huisman te Oostermeer, verklaart dat zij op 30 september hemden van de bleek miste; de arbeider zei dat één van die hemden bij Syger Tjerks weduwe aldaar was; inderdaad is dat gebleken een hemd van Wierd Wytses te zijn - verklaring van Ymkjen Gerryts, eveneens voor dienstmaagd wonende bij Wierd Wytses, oud 15 jaar (zij is "de kleine meid") - Sjoerd Wygers, wonende op 't Witveen onder Oostermeer, oud 61 jaar, verklaart dat de hemden vermoedelijk zijn gestolen door een paar jongens uit Kollumerzwaag; getuige heeft hen althans hemden afgepakt en één ervan gebracht ten huize van Syger Tjerks wed. - Jan Syvereins, wonende onder Opeinde bij Syger Tjerks weduwe, verklaart dat ook van hem een hemd is gestolen (tekent met x) - Gerk Pytters, schipper te Eestrum, oud 38 jaar, doet ook aangifte van diefstal van een hemd - verklaring van Grytje Foekes, 27 jaar, vrouw van Gerk voornoemd - (pag. 197) missive van het Hof van Friesland, met arrestatiebevel. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
Uit dit huwelijk:
1. Ate Siegers Zijlstra, geboren [1752], overleden Tietjerksteradeel, 26.03.1832. Gehuwd op 23.03.1777 te Eastermar met Jeltje Petrus Bouma/de Boer, geboren 1757, overleden Tietjerksteradeel, 03.07.1834. Op 15 maart 1784 doet Ate Sygers, huisman op 't Witveen onder Oostermeer, 32 jaar, doopsgezind, aangifte van twee bijenkorven, alsmede twee schapen ("weeren", rammen); heeft de voetsporen van vermoedelijk twee manspersonen gevolgd tot aan "Bauke wijks wal", alwaar de schapen schijnen te zijn geslacht; de sporen liepen verder naar Drachtster Compagnie, naar het "hiem" (erf) van Luitje Riemers. Liebbe Petrus, huisman op 't Witveen, 39 jaar, geeft verklaring dat hij heeft helpen zoeken. Idem Hylke Hajes, vrijgezel, 47 jaar, wonende op 't Witveen. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
In 1832 is Ate Siegers Zijlstra eigenaar van een huis en erf (1), vier stukken bouwland (2), zes weilanden (3) en een boomgaard (4) te Oostermeer, zie afbeelding. Elders verspreid in de omgeving heeft hij nog een stuk heide en met mede-eigenaren nog diverse bouw- en weilanden. (hisgis.nl)

2. Minke Siegers Zijlstra, zie nr. 229.

460
Albert Geerts, woonde te Nuis.
461
Trijntje Eeuwes
Uit dit huwelijk:
1. Roelf Alberts, gedoopt Nuis, 15.03.1739. [Gehuwd met Geeske Heddes. Kinderen: Harm, Albert, Aaltje, Trijntje, Heiltje.]
2. N[eij]l Alberts, gedoopt Nuis, 15.03.1739.
3. IJktje Alberts, gedoopt Nuis, 14.01.1742.
4. Wobbe Alberts, gedoopt Nuis, 14.01.1742.
5. Cnelliske Alberts, gedoopt Nuis, 25.04.1745.
6. Wibke Alberts, gedoopt Nuis, 13.04.1749.
7. Eeuwe Alberts, zie nr. 230.

462
Hedzer Lucas, zoon van Lueke Eisses en Grietje Machiels, afkomstig van Niebert, begraven Niebert, 27.11.1767. Gehuwd op 03.12.1741 te Grootegast met
463
Jantje Willems Renkema, dochter van Willem Berends Rinckema en Geeske Egberts, geboren Grootegast, [1720].
(bron: RAG, RA Westerkwartier, Toegangsnr. 735, Inv. nr. 14 folio 21, nr. 24)
   
Uit dit huwelijk:
1. Aukje Hedzers, zie nr. 231.
2. Willemke Hedzers, geboren Niebert, 19.03.1747, overleden Marum, 06.09.1790. Gehuwd op 28.04.1771 te Niebert met Arend Hendriks, gedoopt Marum, 21.12.1737, boer, overleden aldaar, 26.11.1793. Zoon van Hendrik Arents Holtrop en Jantje Wygers. Kinderen: Hendrik, Jantje, Aesge, Hendrik, Hendrik, Hedzer, Ernst.
2. Egbert Hedzers Rinkema, geboren Niebert, 21.01.1757, landbouwer, overleden aldaar, 13.05.1803. Gehuwd in 08.1788 te ? met Janneske Geerts, geboren Lucaswolde, 23.01.1766, overleden Oldekerk, 18.06.1848. Dochter van Geert Jannes en Rienje Harkes. Kinderen: Jantje (1786), Willemke (1791), Geert Renkema (1797).

   
478  
Jilis Eelkes
479  
[Jenke Jans]
 
Kinderen:
1. Sepkjen Jilles, gedoopt Driesum/Dantumawoude, 08.11.1722.
2. Jacob Jilles, gedoopt Driesum/Dantumawoude, 01.10.1724.
3. Eelke Jilles, gedoopt Driesum/Dantumawoude, 11.08.1726.
4. Trijntie Jilles, gedoopt Driesum/Dantumawoude, 17.12.1730.
5. Dettie Jilles, gedoopt Driesum/Dantumawoude, 20.03.1735.
6. Sieds Jilles Wiersma, gedoopt Driesum/Dantumawoude, 13.05.1736, overleden Dantumadeel, 30.12.1817. Gehuwd op 13.05.1764 te Dantumawoude met Ytje Jans, overleden voor 1817. Kinderen: Rinske (1765), Ienke (1767), Rinske (1769), Jan (1772), Jilles (1775), Jan (1778), Saapke (1783), Jillis (1787).
7. Detje Jilles, zie nr. 239.
8. [Eilert Jilles Wiersma, overleden Kollumerland, 28.04.1824. Gehuwd met ?, overleden voor 1824. Eilert neemt op 31.01.1812 de familienaam Wiersma aan en tekent als Eijlert Jilles. Hij woont dan in Westergeest. (Naamsaanneming 1812)]
9. Symen Jilles Wiersma, gedoopt Westergeest/Oudwoude, 15.04.1742, overleden Anjum, 15.12.1815. Gehuwd met Tjitske Sjirks, overleden voor 1815. Kinderen: Folkjen (1770), Jilles (1773), Sjirk (1775), Jeenke (1777), Tjitske (1778). Simon Jilles woonachtig te Morra neemt op 13.12.1811 de familienaam Wiersma aan. ook voor zijn kinderen: Folkjen (40) te Ee, Jilles (36) te Metslawier, Sierk (35) te Morra, Tjitske (33) te Paesens. Tevens voor zijn kleinkinderen: Sjieuke, Tjitske, Saapke, Simon enFreerkjen kinderen van Jilles wonende te Metsalwier en Tjitske, Hiltje, Jaapke en Douwe kinderen van Sierk wonende te Morra. Symen tekent als Symen Yilles. (Naamsaanneming Anjum 1811)
10. Evert Jilles, gedoopt Westergeest/Oudwoude, 08.03.1744, overleden voor 1803. Gehuwd 1) op 07.06.1778 te Dantumawoude met Romkjen Hepkes, afkomstig van Driesum. Gehuwd 2) op 11.05.1788 te Wouterswoude met Jitske Sygers van der Wiel, gedoopt Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude, 31.08.1760, overleden Dantumandeel, 26.10.1826. Dochter van Sieger Klazes en Saapke Sijtses. Kinderen: Jilles (1789), Sijger (1791), Sijtse (1794), Jinke (1796), Saapke (1798), Eilert (1799). Jitske huwde 2) (procl. op 16.01.1803 te Dantumadeel) te Oostrum met Jan Sijbrens, afkomstig van Driesum. Jitske Sygers neemt in 1811 de familienaam Van der Wiel aan, ook voor haar kinderen: Jilles (22) in militairen dienst, Sijger (20), Sijtse (17), Jenke (15) en Eilert (15) allen wonende te Driesum. Jitske kon niet schrijven. (Naamsaanneming Veenwouden 1811)
11. Saapke Jilles, gedoopt Wstergeest/Oudwoude, 08.03.1744. Gehuwd op 08.12.1771 te Dantumawoude met Sieger Sijtses, afkomstig van Dantumawoude. Kind: Saapke (1772)
   
500
Sicco (Sikke) Sicces, zoon van Sicke Jansen en Froucke Alderts, gedoopt Grootegast, 18.08.1700. Gehuwd op 12.05.1726 te Grootegast met
501
Zijeke Jacobs, dochter van Jacob Theijes en IJpke Henriks, geboren Grootegast, gedoopt aldaar, 01.01.1702.
 
Uit dit huwelijk:
1. Vroukje Sikkes, gedoopt Grootegast, 02.03.1727.
2. IJpke Sikkes, gedoopt Grootegast, 11.04.1728.
3. Auke Sikkes, gedoopt Grootegast, 17.02.1732.
4. Sikke Sikkes, zie nr. 250.
 
508
Meine Egberts, zoon van Egbert Meynes en Martje Hendricks Holtrop, gedoopt Oosterwolde (F), 05.08.1703, landbouwer op het 'Zethuis' Noordwijk, overleden aldaar, 1764. In ondertrouw op 11.08.1748 te Noordwijk met
509
Lueke (Luiktje) Wybes, dochter van Wybe Walles en Fettjen Lues, geboren Noordwijk, gedoopt Marum, 21.10.1725, (samen met tweelingzuster Geeske), overleden na 16.01.1782. Lueke huwde 2) op 09.06.1765 te Noordwijk met Ywe (Ouwe) Onnes weduwnaar van Sietske Jans, geboren [1712], koster, schoolmeester en boer, overleden tussen 1772-1777. Zoon van Onne Ouwes en Frouke Luys. Kinderen: Onne Uwes Meester, Fedje Ouwes. Lueke huwde 3) op 26.10.1777 te Noordwijk met Michiel Lucas, weduwnaar van Wiske Meits, geboren Niebert, [1708], landbouwer, overleden na 16.01.1782.
Uit dit huwelijk:
1. Egbert Meines Rinkema, gedoopt Noordwijk, 18.05.1750, overleden aldaar, 14.01.1828. Gehuwd met Grietje Berent. Kind: Luikje.
2. Wijbe Meines, gedoopt Noordwijk, 29.04.1753.
3. Martje Meines, gedoopt Noordwijk, 29.09.1754, overleden Noordwijk, 09.04.1820. Gehuwd 1) op 16.05.1779 te Noordwijk met Wybe Ywes, boer, overleden voor 1784. Zoon van Ywe Wybes en Tjitske Jans. Kinderen: Ywe, Tjitske. Gehuwd 2) [1784] met Arend Roelfs Holtrop, gedoopt Marum, 14.06.1744, boer en arbeider, overleden Noordwijk, 30.09.1808. Zoon van Roelf Arends en Sydje Fokkes. Kinderen: Luikje, Sitje, Roelf, Jittje, Fetje.
4. Geeske Meines, gedoopt Noordwijk, 06.11.1757.
5. Fedje Meines, gedoopt Noordwijk, 06.11.1757.
6. Wybe Meines de Boer, zie nr. 254.

510
Lubbe Sywerts, zoon van Sywert Lubbes en Gebke Jans, geboren Noordwijk, gedoopt Marum, 21.08.1729, overleden aldaar 1801. Gehuwd op 13.02.1757 te Noordwijk met
511
Grietje Harts, dochter van Hart Wygers en Antje Tjeerds, van Suameer, geboren [1735].
 
Op 30.12.1770 aangenomen tot Noordwijk Lubbe Siwert. Nogmaals genoemd als Lubes Sijwes in [1786] en in [1799] als Lubbe Siwers (dood) (menneglas.nl).
 

Uit dit huwelijk:
1. Antje Lubbes, zie nr. 255.
2. Jannes Lubbes, geboren Noordwijk, gedoopt Marum, 16.08.1761, overleden Noordwijk, 1767.
3. kind, ongedoopt overleden Noordwijk, 1766.
4. Jannes Lubbes, geboren Noordwijk, gedoopt Marum, 05.11.1769.